Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Забраняват хранителните добавки в пчелния мед,предназначен за консумация от човека

Забраняват хранителните добавки в пчелния мед,предназначен за консумация от човека

Забраняват хранителните добавки в пчелния мед,предназначен за консумация от човека

Когато пчел­ният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, пред­наз­начени за кон­сумация от човека, не се допуска добавянето на хранителни със­тавки, добавки в храните или друго освен пчелен мед. Това е записано в Проект на Наредба за изис­к­ванията към пчел­ния мед, пред­наз­начен за кон­сумация от човека, която отменя сега дейс­т­ващата наредба, приета с пос­танов­ление на МС от 2002 г. Пчел­ният мед, с изк­лючение на индус­т­риал­ния пчелен мед, не трябва да има чужд вкус или мирис, приз­наци на начална фер­мен­тация, изкус­т­вено предиз­викани промени в киселин­ността или да е бил наг­ряван по начин, който води до раз­рушаване или значително деак­тивиране на естес­т­вените му ензими. Страната или страните на произ­ход, където е бил добит медът, се посоч­ват върху етикета. Когато той произ­хожда от повече от една дър­жава членка или трета страна, се изписва: „смес от мед с произ­ход от ЕС“; „смес от мед с произ­ход извън ЕС“; или „смес от мед с произ­ход от ЕС и извън него“.

При етикетирането на индус­т­риален пчелен мед изразът „пред­наз­начен за кулинарни цели“ се отбелязва до основ­ното наименование на продукта. Когато медът за индус­т­риални цели е със­тавна част на многоком­понен­тна храна, „пчелен мед“ може да бъде изпол­з­вано в наименованието на храната, а „индус­т­риален пчелен мед“ се включва в списъка на със­тав­ките.

В зависимост от произ­хода на меда се изпол­з­ват след­ните наименования за отдел­ните видове мед: „цветен или нек­тарен пчелен мед“ и „манов пчелен мед“. В зависимост от начина на произ­вод­с­тво и/или пред­с­тавяне на меда се изпол­з­ват след­ните наименования за отдел­ните видове мед: „пчелен мед във восъчна пита“; „пчелен мед с восъчна пита“; „отцеден пчелен мед“; „цен­т­рофугиран пчелен мед“; „пресован пчелен мед“; и „фил­т­риран пчелен мед“.

Пред­вижда се пос­танов­лението да влезе в сила в 14-дневен срок от деня на обнарод­ването му в „Дър­жавен вес­т­ник“. Проек­тодокумен­тът е на общес­т­вено обсъж­дане до 21 юли.

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...