Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фанфари за ДДС-то, а накрая пак 20%

Фанфари за ДДС-то, а накрая пак 20%

Фанфари за ДДС-то, а накрая пак 20%

От агроминис­тер­с­т­вото месеци наред обещаха, че ще се борят за намаляване на налога на всички храни, но не пос­мяха да се опъл­чат на финан­совия минис­тър Асен Василев

Не ги слушайте какво говорят, а гледайте какво правят“ е добра препоръка. При второто четене на актуализацията на дър­жав­ния бюджет в пар­ламен­тар­ната Комисия по бюджет и финанси не беше прието ДДС облек­чение за храни от мал­ката пот­ребител­ска кош­ница. Одоб­рение получи само нулевата ставка за хляба. Това е новината, това е фак­тът, другото остава в небитието. До след­ващия път, когато дойде време за обещания. Затова не просто гледайте какво правят, а и пом­нете какви са ви ги говорили.

Предиз­бор­ните речи вече започ­наха. В Бюджет­ната комисия някои хвър­ляха смели пред­ложения за хар­чове, като няма вече какво да се губи, други обър­наха палачин­ката, защото още има какво да губят. И така. Депутатите раз­г­ледаха две пред­ложения по темата с данък добавена стой­ност на храните: за 9% ДДС на плодове, зелен­чуци и слън­чог­ледово олио на „Има такъв народ“ (ИТН), както и 0% на браш­ното; диферен­цирана ставка от 9% за плодове, зелен­чуци и живи животни на ГЕРБ. И двете не бяха приети. Но как стана тази математика?

Знаем, че досега за сваляне на ДДС на храни през времето в раз­лични ситуации призоваваха от БСП, ДПС, ИТН, ГЕРБ и „Въз­раж­дане“. Реално само от „Продъл­жаваме промяната“ явно не под­к­репяха тезата, че такава данъчна политика ще доведе до добри резул­тати, въп­реки че още в края на април приз­наха, че се работи за премах­ване на ДДС върху род­ното произ­вод­с­тво плодове и зелен­чуци и са изп­ратени запит­вания към Минис­тер­с­т­вото на финан­сите.

Два месеца по-късно финан­совият минис­тър в оставка Асен Василев изчисли и обяви на заседанието на бюджет­ната комисия, че искането на ГЕРБ ще струва на бюджета около 790 млн. лв. на годишна база (395 млн. лв., ако е за шест месеца). „За живот­новъд­с­т­вото, плодовете и зелен­чуците в раз­ход­ната част на бюджета има пред­видени сред­с­тва по прог­рами за под­помагане на тези произ­водители. Според нас това е по-таргетирана мярка от това да се премахне ДДС на край­ния продукт“, заяви Василев и добави: „Когато произ­водител на плодове и зелен­чуци продава дирек­тно на пазара, така или иначе е при нулева ставка. Тя се начис­лява за произ­водител, който минава през прекуп­вач или за вносител на плодове и зелен­чуци. Аз пред­лагам да не насър­чаваме вноса.“ „Мал­ките произ­водители са под ДДС прага и с пред­ложението се облек­чават само големите и вносителите без да има как­вато и да била гаран­ция, че цената за пот­ребителите ще падне“, гласеше сход­ната теза на коалицион­ния пар­т­ньор на правител­с­т­вото в оставка „Демок­ратична Бъл­гария“.

По-интересно беше становището на другия пар­т­ньор — БСП. От левицата отх­вър­лиха намаляването на данъка с мотивите, че има пред­видени в бюджета други сред­с­тва за под­помагане на фер­мерите. Пом­ните ли какво се заявяваше некол­кок­ратно от земедел­с­кото минис­тер­с­тво, ресор­ният минис­тър Иван Иванов и дори от пред­седателя на пар­тията Кор­нелия Нинова?

Ето само няколко примера. В началото на годината намаляването на ДДС на храните не влезе в Бюджет 2022, въп­реки коалицион­ното съг­ласие по темата при сфор­мирането на кабинета. Пред Агри.БГ от агроминис­тер­с­т­вото обещаха, че ще продъл­жат да се борят за намаляване на ДДС и да преговарят с финан­совото минис­тер­с­тво. През април на среща между пред­с­тавители на фер­мерите и тър­гов­с­ките вериги с минис­тър Иванов той заяви: “Становището ни ще е намаляване на ДДС да важи за всички продукти, а не само за определени стоки. Именно за това ще се нас­тоява и при под­готов­ката на актуализацията на бюджета.“

Спом­няме си също, че зам.-министър Стефан Бур­джев (от БСП) дори се въз­мути, че „може би сме пос­лед­ната дър­жава членка, която е останала с тази ставка на ДДС на храни“. В нас­тоящия момент от ГЕРБ изтък­наха, че сме само две такива дър­жави в ЕС. Този път обаче позицията на столет­ницата беше друга. Румен Гечев от БСП „реши“ дебата, ката атакува ГЕРБ, че са му отк­рад­нали думите от предишни раз­говори за дър­жав­ния бюджет в годините назад, когато БСП са искали това, а те като управ­ляващи са отх­вър­ляли. Опонен­тите му пък се оправ­даха, че времената били други, инф­лацията била друга и т.н.

Между редовете от ДПС комен­тираха да се увеличи сумата за фер­мерите в раз­ход­ната част на бюджета, а Асен Василев отговори: „По прин­цип ние сме удов­лет­ворили всичко, което земедел­с­кото минис­тер­с­тво е поис­кало в рам­ките на актуализацията, ако имате раз­лични раз­чети ще ви помоля да ги насочите към него“. Значи е въп­рос и на искане не само на даване.

Кон­сен­сус все пак имаше. В раз­ход­ната част бяха одоб­рени 300 млн. лв. за под­помагане на земедел­с­ките стопани по национални мерки за ком­пен­сации на повишените цени на енер­гоносители, фуражи, препарати. Иначе, финан­совият минис­тър в оставка „не даваше“, но финално приход­ната част на Бюджет 2022 нарасна с още 760 млн. лв. над заложеното от Минис­тер­с­кия съвет. Приходите се очаква да дой­дат от пос­тъп­ленията от ДДС.

Хронологията на казано и свър­шено отново доведе до извода, че изг­лежда най-лесно е да искаш и обещаваш пари, когато няма да ти се налага да носиш политичес­ката отговор­ност за тях. Темата с намаляване на ДДС, независимо дали е икономически добра или лоша, е една от редов­ните дъвки за балон­чета на политиците — популизъм.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят