Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази година може да се окажат „златни“. Дър­жав­ните гор­ски стопан­с­тва, които трябва да осигурят дър­весината, ще трябва да наемат час­тни фирми за сечта и за тран­с­порта на дър­вата. Процедурите отнемат време и може да се окаже, че до началото на отоп­лител­ния сезон дър­жав­ните дърва за огрев за социално слабите няма да стиг­нат до домовете на хората, съоб­щава БНР.

През фев­руари тази година вицеп­ремиерът Кор­нелия Нинова и земедел­с­кият минис­тър Иван Иванов обявиха, че дър­жавата влиза дирек­тно в пазара на дър­весина и цената ще падне, защото дър­жавата започва да сече в дър­жав­ната гора и да продава дирек­тно на граж­даните. Четири месеца след това обещание ситуацията с евтините дърва за бед­ните за района на Велико Тър­ново е в сферата на пожеланията, които се оказва, че трудно ще се сбъд­нат, защото дър­жав­ното гор­ско стопан­с­тво „Болярка“ няма нито секачи, нито камиони, с които да осигури и дос­тави дър­вата за огрев от дър­жав­ните гори. В средата на юни от гор­с­кото стопан­с­тво изп­ращат писмо до Община Велико Тър­ново.

Самото писмо ме смути доста, първо — гор­с­кото стопан­с­тво ни съобщава,че на община Велико Тър­ново е заделило 1000 кубика дърва, което, може би, ще стигне за 30 домакин­с­тва, според мен, ако се отоп­ляват само на дърва. От общината се изис­ква да нап­рави заверени списъци по населени места и да раз­п­ределим посоченото количес­тво по домакин­с­тва. След­ващото нещо, което е много притес­нително, е: „Раз­ходите за товарене, тран­с­пор­тиране и раз­товар­ване на дър­вата за огрев от временен гор­ски склад до адреса за дос­тавка са за сметка на граж­даните“. Нищо от това, което беше обещано от Кор­нелия Нинова, няма да се случи“, комен­тира заместник-кметът по хуманитар­ните дей­ности на Велико Тър­ново Нейко Ген­чев.

Няма противоречие със законодател­с­т­вото, че раз­ходите по тран­с­порта на дър­вата са за сметка на граж­даните, поясни дирек­торът на Дър­жав­ното гор­ско стопан­с­тво „Болярка“ инж. Никола Воденичаров и допълни, че за Велико Тър­ново дър­жавни дърва за огрев за бед­ните сега се дават за първи път, но те не са евтини: „Пред­ход­ните години не са давани такива количес­тва дърва по този начин — чрез инфор­мативни писма до общините и искане от тяхна страна да се предос­тавят заверени списъци на лица, които могат да получат дърва за огрев. Аз не бих ги нарекъл точно евтини. Те са на цени, които са близки до пазар­ните, просто гор­с­кото стопан­с­тво не реализира печалба от тях, която примерно би реализирала някоя час­тна фирма, добивайки дър­весина от гора, независимо от соб­с­т­веността ѝ“.

Дър­жав­ното гор­ско стопан­с­тво „Болярка“ е изп­ратило писма за по 200 прос­т­ран­с­т­вени кубически метра дърва за огрев за общините Пав­ликени и Сухин­дол и за 400 прос­т­ран­с­т­вени кубически метра за община Пол­ски Тръм­беш. Всяко от четирите сечища за общо 1800 кубика дърва ще е на територията на всяка от общините, като за Велико Тър­ново е в дър­жав­ната гора на село Вой­нежа в Прохода на Репуб­ликата. „Въз­никва въп­росът като извадим дър­водобив­ните фирми, т.е. изед­ниците, както бяха наречени тогава, които раз­полагат със специализирана тех­ника и с хора за тази дей­ност, кой ще извър­шва тази дей­ност, след като нито едно от гор­с­ките 17 стопан­с­тва в Бъл­гария не раз­полагат с такава тех­ника“, изтъкна зам.-кметът Ген­чев.

За добива на дър­вата за огрев в дър­жав­ните гори пред­с­тои да бъде обявена процедура към час­тни фирми за дър­водобив.

Аз лично се надявам да намерим, тъй като ще заложим по-високи цени за добив на дър­весина, откол­кото са залагани към момента. Няма да оскъпи дър­вата. Цената, която сме посочили, ще остане такава, как­вато сме посочили в пис­мата — 62 лв. с ДДС. Правя важ­ното уточ­нение, че дър­вата ще се намират, ако бъдат добити, за което силно се надявам, в близост до гората на временен гор­ски склад“, поясни инж. Воденичаров. азходите за сечта ще бъдат поети от гор­с­кото стопан­с­тво, зависят от това дали гората е рав­нинна или в силно пресечена високоп­ланин­ска мес­т­ност, като осред­нено раз­ходът за добив ще е по 30 лева за прос­т­ран­с­т­вен кубик, каза още инж. Воденичаров. До 30 юни общините трябва да изп­ратят списъците на бед­ните, които ще имат право на дър­вата по 62 лв., но от сечището. Вариан­тите за тран­с­порт пак под­лежат на договаряне и нова поръчка.

Най-отдалечените села на община Велико Тър­ново са на повече от 5060 километра от сечището и бъдещия временен склад в горите в Прохода на Репуб­ликата, а със сегаш­ните цени на дизела, дър­вата за огрев на бед­ните за Ресен, Никюп, Русаля, Емен и други села ще излязат бук­вално златни. Вариант е общините да поемат тран­с­порта на дър­вата от сечището до селата, но това на този етап няма как да се случи, комен­тира заместник-кметът на Велико Тър­ново Нейко Ген­чев: „Със сигур­ност общината не раз­полага с такава високоп­роходима тех­ника. Със сигур­ност пак ще трябва да пол­з­ваме услугите на дър­водобив­ните пред­п­риятия, това ще се наложи да нап­рави и дър­жав­ното стопан­с­тво, въп­реки обещанията. Вече излиза въп­росът на каква цена ще се случи всичко това. Един­с­т­веният начин ние да помог­нем на хората е да тър­сим някакви финан­сови резерви, което е много трудно в този момент, между дър­жавата и общините в момента отношенията не са от най-добрите“.

Не осигуряваме евтини дърва, осигуряваме въз­можна и сигурна дос­тавка на дърва за огрев в условията на недос­тиг на дър­весина, категоричен е дирек­торът на ДГС „Болярка“ инж. Никола Воденичаров. Дърва за огрев няма и по час­т­ните бази в региона. Правят се списъци, чака се със сед­мици, а цената вече е с 50% по-висока и стигна 150 лв. за кубик нарязани и нацепени дърва.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...