Предвижда се лекарите да не могат да преговарят за парите за здраве

В новия Закон за бюджета на Здрав­ната каса за след­ващата година, изгот­вен от финан­совото минис­тер­с­тво, са заложени тек­с­тове, които елиминират мнението на Лекар­с­кия съюз и въз­мож­ността от лекар­с­кото със­ловие да преговарят по отношение на парите за здраве. По кон­с­титуционно несъоб­разен начин законът ултимативно налага правила, както и финан­сови ограничения, които лекарите не могат да оспор­ват. По тази причина от Лекар­с­кия съюз нас­тояват въп­рос­ните законови промени да не бъдат приемани. Решението си лекарите са взели по време на 64-ия си събор, който се провeдe в Равда, каза за Дарик пред­седателят на със­ловието д-р Вен­цис­лав Грозев. Лекарите са единодушни, че няма да приемат авторитарно налагане на правила, а в случай, че такова влезе в сила, занап­ред ще се откажат от преговорите със здрав­ната каса. Това, което се случва, е, че заедно с новия закон за бюджета на касата се правят промени и в закона за здрав­ното осигуряване, инфор­мира д-р Вен­цис­лав Грозев. 

Законът за бюджета на здрав­ната каса е големият проб­лем. Там има членове, отп­равени към Закона за здрав­ното осигуряване с цел изменение и допъл­нение, които лишават БЛС от договор­ния процес. Тук вече Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз категорично не е съг­ласен“, обясни той.