Сайтът на ЦИК отново под хакерска атака

Сай­тът на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) отново бе под­ложен на хакер­ска атака в избор­ния ден, но за раз­лика от пър­вия тур на мес­т­ния вот, този път удържа и не се срина, обяви Цветозар Томов, цитиран от “Дарик“. Специалисти от дър­жав­ната фирма “Инфор­мационно обс­луж­ване“ и МВР вед­нага се заеха с отс­т­раняването на пос­лед­с­т­вията от хакер­с­кото нападение. Страницата на комисията зареж­даше малко по-бавно от обик­новено, а от ЦИК обяс­ниха пред БНТ, че проб­лемите са съв­пад­нали и с подаването на пър­вите данни за избирател­ната актив­ност в страната, което може да е претоварило сайта. Малко по-късно пред­седателят на „Инфор­мационно обс­луж­ване“ АД проф. Михаил Кон­с­тан­тинов заяви, че хакер­с­ката атака към ЦИК е овладяна. Въп­реки уверенията на проф. Кон­с­тан­тинов обаче, вчера следобед сай­тът на ЦИК отново бе недос­тъпен. Припом­няме ви, че по време на пър­вия тур на мес­т­ния вот сай­товете на ЦИК, ГРАО и МВР се сринаха заради хакер­ска атака.