Цацаров обвини МВР за липсата на осъдени за корупция политици

Не прокуратурата, а МВР носят вината, че в Бъл­гария няма нито един осъден политик. Това мнение изрази глав­ният прокурор Сотир Цацаров по време на научна кон­ферен­ция в СУ, пос­ветена на 120 години от приемането на Наказател­ния закон от 1896 година, на която се съб­раха пред­с­тавители на трите власти — изпъл­нителна, законодателна и съдебна. Цацаров под­черта, че ГДБОП няма нито една раз­работка за коруп­ция по вис­шите ешелони. Най-високото ниво на раз­работка досега на антимафиотите стига до пред­седател на аген­ция. Глав­ният прокурор не пропусна темата за съдеб­ната реформа, като нас­тоя за разумни изменения в наказател­ното законодател­с­тво, за да се намира баланс между „конюн­к­турата и хард нас­т­роенията в общес­т­вото“. „Съдеб­ната реформа не е единият член на прокурор­с­ката колегия“, изтъкна глав­ният прокурор и добави, че на нея не трябва да се гледа като на панацея. Цацаров също така призова да се спре изкус­т­веното противопос­тавяне, което касаело както съда, така и прокуратурата. Обвинител №1 нас­тоя също така да се спре с лан­сирането на тезата за нез­наещата и не-можещата прокуратура и за всез­наещия съд. Не на пос­ледно място Цацаров е категоричен: „Механиз­мът за сът­руд­ничес­тво и оценка не е полезен за Бъл­гария.“ Този механизъм, според него, под­х­ран­вал само вът­реш­нополитически борби.