БСП ще отстоява социалните права на жените

БСП ще отстоява социалните права на жените

Чес­тит 8 март, скъпи жени! Бъдете активни в отс­тояването на трудно извоюваните си права и не се отказ­вайте от усилията за пос­тигане на рав­нопос­тавено общес­т­вено положение.“ С тези думи пред­седателят на БСП Михаил Миков поз­д­рави във Фейс­бук всички дами по повод Меж­дународен ден на жената, съоб­щават от прес­цен­търа на пар­тията. „Днес правим приз­нание за вашите пос­тижения във всички сфери на човеш­кото раз­витие, които допъл­ват вашата незаменима родител­ска роля. Отбеляз­ваме нап­редъка по отношение на вашето рав­ноп­равие. Пред­седателят на БСП припомня, че този праз­ник е свър­зан с меж­дународ­ното социалис­тическо движение и бор­бата на жените с израв­нени отговор­ности в индус­т­риализирания свят за равни политически и човешки права. „В наши дни левицата продъл­жава да е на първа линия в тях­ното отс­тояване“, допълва той.

Ние, социалис­тите, продъл­жаваме да работим и за по-активна дър­жавна под­к­репа за май­ките в условията на демог­раф­ска катас­т­рофа в нашата страна. Зас­танахме зад исканията им и внесохме пред­ложение за увеличение на помощите за май­ките с малки деца“, под­чер­тава Миков. Според него общият му раз­мер е нямало да натовари „преиз­пъл­нения“ бюджет на управ­ляващите, но те са го отх­вър­лили. „Може би пес­тят сред­с­тва за скъпи общес­т­вени поръчки… Вероятно затова не приеха и скром­ния жест към родителите с идеята ни за намаляване на ДДС за дет­с­ките храни и стоки. Това няма да ни откаже – ние ще продъл­жим да нас­тояваме за политики, които облек­чават положението на бъл­гар­с­ките жени, докато сме в опозиция и ще прилагаме такива, когато получим доверие за управ­ление“, категоричен е Миков.