Бившият шеф на Митница-Свиленград отива на съд

Бившият шеф на Митница-Свиленград отива на съд

Бив­шият начал­ник на Мит­ница — Свилен­г­рад Тодор Караиванов ще отговаря пред съда за под­куп, извър­шен в рам­ките на 9 отделни деяния, както и за набавяне на противозаконна облага, изпол­з­вайки служеб­ното си положение, съоб­щиха от прокуратурата. Караиванов е обвинен за това, че е изг­радил схема, чрез която е принудил спедитор­ска и тран­с­пор­тни фирми да му плащат под­купи, за да не бъдат пос­тоянен обект на проверки на пун­к­товете пун­к­товете „Капитан Анд­реево“ и „Капитан Петко Вой­вода“. Припом­няме ви, че пър­воначално Тодор Караиванов бе задър­жан под стража, а в момента е с мярка за неот­к­лонение “Гаран­ция“ в раз­мер на 5 000 лева. В хода на раз­с­лед­ването Специализираното звено „Антикоруп­ция“ е установило, че след встъп­ването си в длъж­ност Караиванов е раз­поредил в „Прог­рамата за граничен мит­нически кон­т­рол на пътни превозни сред­с­тва“ да бъдат заложени като сиг­нал две тран­с­пор­тни и една спедитор­ска фирми, опериращи през двата пун­кта. В резул­тат всяко превозно сред­с­тво на фир­мите било отделяно за щателна проверка, която включва и цялос­тно раз­товар­ване. Малко по-късно в личен раз­говор с пред­с­тавителя на спедитор­с­ката фирма Тодор Караиванов му заявил, че за да не се извър­шва претър­с­ване на автомобилите, трябва да му дава по 50 евро за всеки преминал през „Капитан Анд­реево“ товарен автомобил.