Спипаха над 14 000 нарушители на пътя само за седмица

14 037 нарушения на пътя са установени за една сед­мица — в периода 915 май, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР. Дан­ните са на Главна дирек­ция „Национална полиция“. 6340 от кон­с­татираните нарушения са засечени в присъс­т­вието на кон­т­ролен орган. Служителите на реда са издали 7194 фиша. Със­тавените актове са 4601. 9159 пък са издадените елек­т­ронни фишове. Спипани са 628 неп­равос­пособни водачи. Справ­ката на национал­ната полиция показва, че за сед­мицата са станали 154 катас­т­рофи, в които са загинали 16 души, а 193 са пос­т­радали. Най-много нарушения са кон­с­татирани в Плов­див — 1811. След плов­див­чани се нареж­дат софиян­ците — 1465 нарушения. Най-малко са спипаните нарушители в Русе — 140 и Габ­рово — 184. Меж­дув­ременно стана ясно, че в София са заловени двама млади мъже, които са шофирали след упот­реба на нар­котици. Мобил­ният тест на полицаите от КАТ е реагирал на смесица между кокаин и друг вид нар­котик. Припом­няме ви, че преди по-малко от месец начал­никът на път­ната полиция в София Бойко Ранов­ски предуп­реди, че нар­котиците стават новият убиец на пътя. “Нещата са стресиращи“, каза той.