Нинова: Управлява ни най-антисоциалното правителство на прехода 

Нинова: Управлява ни най-антисоциалното правителство на прехода 

БСП не очаква промени в политиката на правителството, изходът според социалистите са предсрочни избори

БСП е категорична опозиция и раз­делител­ната линия между управ­ляващи и опозиция е вотове на недоверие, бюджет, промени в кабинета”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова от пар­ламен­тар­ната трибуна при обсъж­дането на кан­дидатурата на Зор­ница Русинова за нов социален минис­тър.

Като втора причина Нинова посочи, че не очаква промяна в политиката на правител­с­т­вото на Бойко Борисов в социал­ната сфера. „Това е най-антисоциалното правител­с­тво в годините на прехода. Нито едно правител­с­тво за всички тези години не си е поз­волявало да зам­рази 14 социални плащания към най-уязвимите и слаби хора в Бъл­гария, дори във времена, когато бед­ността не беше тол­кова голяма, а неравен­с­т­вата не бяха тол­кова огромни”, допълни тя. Пред­седателят на БСП посочи, че това са хората с увреж­дания, работ­ниците, май­ките и младите семейс­тва. „Те са зам­разени не само за тази година, а за целия период на управ­ление на това правител­с­тво, когато и да е то, защото най-вероятно няма да си изкара целия период на управ­ление”, комен­тира тя.

Кор­нелия Нинова под­черта и третата причина – това е най-антиреформаторското правител­с­тво в годините на прехода. Тя изб­рои и нап­равените реформи за тази година и половина: пен­сион­ната, в цен­търа, на която не е пос­тавен човекът – днеш­ният и бъдещият пен­сионер, а са пос­тавени парите. „В мотивите пише, че целта е да се намали дефицитът в НОИ за 2016 и след­ващите години. Резул­татът е – дефицитът се увеличи с 300 млн. и то пред­видено в Закона за бюджета, а не просто като прог­ноза”, обясни лидерът на БСП. Тя попита и с какво днеш­ните пен­сионери са усетили тази реформа. „Повишиха ли им се пен­сиите, подобри ли им се живота – нищо подобно”, категорична бе Нинова и припомни, че управ­ляващите са се опитали да посег­нат на час­т­ните пен­сионни фон­дове и да национализира парите на хората, но е било безус­пешно заради реак­цията на общес­т­вото. „В момента тече втори такъв опит, при това с промените, пред­ложени в Кодекса за социално осигуряване — вкар­вате парите на хората в общ пул и ги лишавате от правото да бъдат онас­ледявани, т.е. прибирате им ги по подобие на онова, което нап­равихте със Здрав­ната каса”, каза още тя. „Който и да сложите за минис­тър, той ще провежда тази античовешка, антисоциална, антирефор­матор­ска политика”, посочи   Кор­нелия Нинова. „Изходът от всичко това е пред­с­рочни избори”, зак­лючи лидерът на БСП