Борислав Сарафов иска отвод на съдиите по делото „Агромах“ заради теч на информация

Борислав Сарафов иска отвод на съдиите по делото „Агромах“ заради теч на информация

Зам.-главният прокурор Борис­лав Сарафов поиска отвод на съдиите по делото „Агромах“, става ясно от съоб­щение на прокуратурата. Причина за искането на Сарафов е статия на в. Капитал от 27.05.2016 г. под заг­лавие „Петък 13 на пос­лед­ния етаж в прокуратурата“. Замес­т­никът на Сотир Цацаров недоумява как така данни по делото “Агромах“ са дадени на жур­налист от съда, преди да ги получат двете страни по делото — обвинение и защита. Зам.-главният прокурор ще подаде и сиг­нал до Инс­пек­тората на ВСС, който да извърши проверка по какъв начин жур­налис­тите от „Капитал“ получават материали от съда, още преди същите да са изп­ратени на страните. Припом­няме ви, че срещу хора, свър­зани със строител­ната фирма „Агромах“, се води дело за данъчни прес­тъп­ления на стой­ност 14 млн. лв. Фир­мата учас­тва в строежа на някои от сериоз­ните инф­рас­т­рук­турни обекти у нас. „На първо място в мен буди истин­ско удив­ление фак­тът, че темата се пов­дигна от медиите на кръга „Капитал“, преди самият аз да съм получил как­вото и да е извес­тие от съда. Очевидно е, че жур­налис­тът от „Капитал“, под­гот­вил статията, е получил съвър­шено пред­намерено исковата молба още преди тя да е изп­ратена на страните. Това е съвър­шено недопус­тимо и е грубо нарушение на служеб­ните задъл­жения на някой от съда, поради което въз­намерявам вед­нага след като получа препис от исковата молба, да поис­кам отвод на съдиите от съот­вет­ния съд, тъй като не бих могъл да раз­читам на обек­тив­ност и без­п­рис­т­рас­т­ност в ситуация, при която очевидно необек­тивен жур­налист получава документи по делото, преди да ги получат страните по него“, се казва в позицията на зам.-главния прокурор. Борис­лав Сарафов обвинява и раз­с­лед­ващите полицаи по случая, като, по думите му, те са започ­нали по своя инициатива, без да съг­ласуват дейс­т­вията си с наб­людаващия прокурор, прераз­пити на част от свидетелите по делото, в които пос­лед­ните променят пър­воначал­ните си показания на 180 градуса — от такива, под­к­репящи обвинител­ната теза, в такива, които очевидно я под­копават.