Евроинспекцията на българската прокуратура се отлага

С няколко сед­мици се отлага посещението на четиримата магис­т­рати, които тряб­ваше да извър­шат независим анализ на бъл­гар­с­ката прокуратура, съоб­щиха от Минис­тер­с­тво на правосъдието. Отлагането се налагало заради продъл­жаващата работа по тех­ничес­кото задание на екс­пер­тно ниво. Припом­няме ви, че днес у нас тряб­ваше да прис­тиг­нат прокурори от Великоб­ритания, Гер­мания, Испания и Холан­дия. Задачата им бе да проведат интер­вюта с пред­с­тавители на раз­лични организации и да нап­равят прег­лед на нор­матив­ната уредба, с която работи прокуратурата ни. Екс­пер­тите тряб­ваше да съберат мнения за струк­тур­ния и фун­к­ционал­ния модел на дър­жав­ното обвинение — йерар­хията, специализираните струк­тури, интег­ритета, проз­рач­ността и натовареността. Целта е мисията да оцени въз­дейс­т­вието на промените в Закона за съдеб­ната власт. Оценка тряб­вало да бъде нап­равена и на проек­тите за промяна на Наказателно-процесуалния и Наказател­ния кодекс, както и на новия антикоруп­ционен закон. Работата на прокуратурата по няколко кон­к­ретни дела също ще бъде обект на раз­г­леж­дане от страна на чуж­дите екс­перти. Същев­ременно започна редов­ната екс­пер­тна мисия за Механизма за сът­руд­ничес­тво и оценка, водена от замес­т­ник генерал­ния сек­ретар на Европейс­ката комисия Парас­кевия Миху.