Юристът Евгени Танчев с престижен европейски пост

Комитетът по чл. 255 от Договора за фун­к­ционирането на Европейс­кия съюз даде положително становище за пъл­ното съот­вет­с­т­вие на кан­дидатурата на проф. Евгени Тан­чев за длъж­ността генерален адвокат в Съда на ЕС в Люк­сем­бург. Кан­дидатурата му за отговор­ния пост бе издиг­ната от бъл­гар­с­кото правител­с­тво на 30 март т. г. 

В док­лада се изтъква, че проф. Тан­чев е преподавател, че е бил юридически съвет­ник в пар­ламента, на президента и на омбуд­с­мана, както и кон­с­титуционен съдия и вицеп­резидент на Венециан­с­ката комисия.