Полицейската бруталност с марка Цв. Цв. ни струва още 127 000 евро

Полицейската бруталност с марка Цв. Цв. ни струва още 127 000 евро

Правител­с­т­вото ще плати 127 260 евро за обез­щетения, раз­носки и раз­ходи по решения на Европейс­кия съд за правата на човека (ЕСПЧ), по които страната е осъдена. Близо 110 хил. евро от парите отиват при Алек­сей Пет­ров, Антон Петров-Хамстера и братята Пламен и Йор­дан Стоянови — Дам­бов­ците, които бяха основ­ните под­съдими по делото “Октопод“.

Операцията по задър­жането им беше шумно оповес­тена от МВР, което тогава се ръководеше от Цветан Цветанов. По-късно стана ясно, че се наложило арес­тът на Алек­сей Пет­ров да бъде зас­нет два пъти, защото служеб­ната камера на МВР имала тех­нически проб­лем. Именно заради този арест, както и за изказ­вания на Цветанов, Бъл­гария е осъдена да изп­лати на Алек­сей Пет­ров обез­щетение от 6000 евро за претър­пени неимущес­т­вени вреди, както и 3703 евро за раз­ходи и раз­носки. Най-голямо е обез­щетението, което ще бъде платено на братята Дам­бовци и семейс­т­вата им — 85 хил. евро. На раз­п­рос­т­ранените от МВР кадри от ареста им се вижда как единият е прос­нат на улицата по бельо. По-късно в показанията си Пламен Стоянов раз­каза, че мас­кираните полицаи са изп­лашили съп­ругата и мал­ките му деца.