Кунева продължава с безсмислените реформи, махат забележките от бележника

Кунева продължава с безсмислените реформи, махат забележките от бележника

Образовател­ният минис­тър Мег­лена Кунева продъл­жава с без­с­мис­лените реформи в образованието. Този път жер­тва на „рефор­матор­с­кия“ уст­рем на вицеп­ремиера е графата „Забележки“ в ученичес­ките бележ­ници. Кунева пред­с­тави нов фор­мат на ученичес­кия бележ­ник, в който графата „Забележки“ се тран­с­фор­мира на „Отзиви и инфор­мация“, където ще трябва преподавателите да нанасят своите наб­людения. Тя специално показа новия фор­мат на бъдещия треток­лас­ник Боян Ганев, който тази пролет изп­ратил писмо до нея с молба графата за лоши прояви на децата да бъде премах­ната. Кунева пос­рещ­нала пис­мото с въодушев­ление и нап­равили съот­вет­ните промени. „Искам да кажа на всички преподаватели, че пох­валите са нещо, което всеки има нужда да чуе, за да работи по-добре. Децата също работят много в клас и вър­шат важни неща“, заяви образовател­ният минис­тър и благодари на Боян за… „неговото лидер­с­тво“!? Според Кунева така се променял светът.