Лидерите на РБ предлагат кандидатурата на Трайчо Трайков

Пред­седател­с­кият съвет на Рефор­матор­с­кия блок взе решение да пред­ложи утвър­ж­даване на кан­дидатурата на изх­вър­ления от пър­вия кабинет на ГЕРБ енер­гиен минис­тър Трайчо Трай­ков на Изпъл­нител­ния съвет. Това обяви Най­ден Зеленогор­ски след лидер­ска среща, която рефор­маторите опитаха да скрият от медиите. „За вицеп­резидент смятаме, че на този етап най-добрият вариант е генерал Съби Събев“, посочи Зеленогор­ски. По този начин отпадат кан­дидатът, пред­ложен от Кунева — проф. Минеков, както фаворитът на ДСБ Гроз­дан Кара­джов. Пред­седател­с­кият съвет е взел решението с кон­сен­сус на всички фор­мации от РБ, стана ясно от думите на Зеленогор­ски. Малко по-рано пред­с­тавителите на Рефор­матор­с­кия блок бяха привикани от премиера Бойко Борисов в Минис­тер­ски съвет, където са били обсъдени приоритетите и позициите на управ­ляващото мнозин­с­тво и е пос­тиг­нато съг­ласие за взаимна под­к­репа при евен­туален балотаж на кан­дидат от една от двете фор­мации. Срещата обаче мина без присъс­т­вието на реформатора-опозиционер и лидер на ДСБ Радан Кънев, който отказл на премиера с мотива, че не учас­тва във фор­мати на мнозин­с­т­вото. На излизане от Минис­тер­ски съвет пък колегите на Кънев от Рефор­матор­с­кия блок се скриха от медиите, тръг­вайки си през зад­ния вход на правител­с­т­вената сграда.