Ген. Радев: Охраната на въздушното ни пространство от САЩ е унижение

Ген. Радев: Охраната на въздушното ни пространство от САЩ е унижение

Инициативни комитети от Стара Загора, Казанлък и Чирпан подкрепиха кандидат-президента на БСП

Кан­дидатът за президент на БСП ген. Румен Радев остро раз­к­ритикуша премиера Бойко Борисош и минис­търа на отб­раната Николай Нен­чев и определи посещението им на база Граф Игнатиево като гаф. “Излязоха премиер и минис­тър на отб­раната при хората от строя, които прек­расно знаят със­тоянието на авиацията ни, и им казаха, че имаме голям брой изп­равни самолети и нашите летци са нат­рупали дос­татъчно време, летейки. Да го кажеш това пред тях и да излъжеш е недопус­тимо. Замис­лих се как ли се говори за други области, които нямат ясни количес­т­вени параметри. Не може да се говори така безот­говорно“, категоричен бе той пред камерите на БНТ. По думите на ген. Радев охраната на род­ното въз­душно прос­т­ран­с­тво от американ­ски самолети, също е било грешка. “Този документ е неиз­годен и унизителен, защото с под­пис­ването му ставаме един­с­т­вената дър­жава в НАТО и то най-бедната, която е със соб­с­т­вена изт­ребителна авиация и кани други дър­жави да помагат за съв­мес­тна охрана срещу зап­лащане. За капак тази кон­цеп­ция ни бе наложена не чрез вън­шен натиск, а бе инициирана от наши политици“, комен­тира още бив­шият коман­дир на ВВС. Попитан защо влиза в политиката той отговори, че всеки граж­данин решава да се занимава с политика, осъз­навайки, че важ­ните общес­т­вени проб­леми могат да се решат само на политичес­кото поп­рище. „Нужна е и има амбиция, раз­бира се. Взех решението в момент, когато реших, че съм изчер­пал всички въз­мож­ности да влияя за стабилизирането на нашите ВВС. Подадох остав­ката си след пред­ложението на Кор­нелия Нинова, но тя бе отдавна обмис­лен акт. Исках първо да завърша работа по един изк­лючително важен документ от проекта. В деня, в който под­писах документа, вед­нага си подадох остав­ката“, раз­кри ген. Радев и добави, че всеки граж­данин и офицер взима нелекото решение да се занимава с политика тогава, когато реши, че “важни общес­т­вени проб­леми могат да се решат само на политическо поп­рище“. Меж­дув­ременно, ген. Радев получи под­к­репата на инициативни комитети от Стара Загора, Казан­лък и Чир­пан. Тя бе заявена по време на среща между граж­дани и лидера на БСП Кор­нелия Нинова, в която взе учас­тие и кандидат-президентската двойка на БСП — ген. Румен Радев и Илияна Йотова. „Ген. Радев е нашият президент. Зас­таваме зад него! Той ще донесе нуж­ната промяна на Бъл­гария“, обявиха от инициатив­ните комитети, които стана ясно, че са били съз­дадени вед­нага след издигането на ген. Радев. В тях учас­т­ват хора от раз­лични сфери — образование, здравеопаз­ване, наука, биз­нес, право, национална сигур­ност, спорт, икономика. Според членовете на инициатив­ните комитети ген. Радев би донесъл пер­с­пек­тива за ново, дос­тойно бъдеще за Бъл­гария, тол­кова нужно след петте години на урон­ване на прес­тижа на президен­т­с­ката инс­титуция.