Експерти: Училищата в смесените райони у нас се радикализират

Експерти: Училищата в смесените райони у нас се радикализират

90% от вербуваните младежи са хора на възраст между 13 и 25 години, заяви Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност

80% от бъл­гарите считат, че Бъл­гария е зас­т­рашена от радикализъм, като повечето от тях са убедени, че тази зап­лаха е голяма и непос­ред­с­т­вена, каза Йор­дан Божилов, пред­седател на Софийс­кия форум за сигур­ност, който пред­с­тави резул­тати от провело се изс­лед­ване „Младите и радикализацията – резул­тати от изс­лед­ване и основни предиз­викател­с­тва” по време на кон­ферен­ция на тема „Цен­ности, религия, секуларизъм”, предаде Нюз.бг.

Той изтъкна, че според резул­татите от проуч­ването 60% от анкетираните бъл­гари, считат, че основ­ната зап­лаха произ­тича от ислям­с­кия радикализъм.

Божилов припомни, че над 90% от вер­буваните младежи са хора на въз­раст между 13 и 25 години, ето защо младите хора са особено уяз­вими от радикализация.

Според учас­т­ниците в проуч­ването преван­тивна роля има училището и въз­питанието. 20% от анкетираните са отговорили, че ако тех­ните права не са защитени от дър­жавата, ще потър­сят други форми, включително извън правови.

Бъл­гар­с­ките училища в мал­цин­с­т­вени и смесени райони показ­ват форми на радикализъм”, алар­мира още Божилов. Той пред­с­тави резул­татите от допит­ване за фак­торите, които свидетел­с­т­ват за процес на радикализация. Така нап­ример се оказва, че по време на учебен час, учениците, за които се счита, че са радикализирани, пус­кат от мобил­ните си телефони молитви в определено време и демон­с­т­рират явно неуважение към учителите, след 6-ти клас учениците стават неуп­рав­ляваеми и неп­рек­лонни и умиш­лено саботират работата на учителите.

Момичетата ходят заб­радени, а мом­четата неб­ръс­нати, май­ките ходят с бурки, а бащите отказ­ват да раз­говарят с учители жени, тъй като считат, че те не са дос­тойно да обучават децата им. На коледни праз­нен­с­тва се чупят елхи, бой­котирали са национал­ните праз­ници.

Основ­ният извод е, че е необ­ходимо в бъл­гар­с­кото училище да се обучат преподавателите за раз­к­риване на ранни стадии на прояви на радикализъм.