БСП алармира: Властта готви хаос и манипулации на изборите

БСП алармира: Властта готви хаос и манипулации на изборите

Тревога буди решението в нощта на изборите за президент и вицеп­резидент, и провеж­дането на национален референ­дум на 6-ти ноем­ври, район­ните избирателни комисии за 24-ти и 25-ти избирателни райони в София да приемат избор­ните книжа от двата столични района на едно и също място — в зала „Арена Армеец“. Това се казва в позиция на БСП – София, раз­п­рос­т­ранена до медиите. Според социалис­тите смес­ването на пред­с­тавителите на СИК от двата големи избирателни района, в една зала, през един вход, в едно помещение, ще съз­даде същите пред­пос­тавки за съз­даването на хаос, зат­руд­нение при отчитането на избор­ната докумен­тация и въз­мож­ност за манипулации, като тези на които бяхме свидетели преди година (на Избори 2011 г., когато депутати от ГЕРБ бяха засечени да изнасят чували с бюлетини, и на Мес­тни избори 2015 г., когато членове на сек­ционни комисии стояха зат­ворени близо две денонощия – бел. ред.) в същата тази „Арена Армеец“.

Оставаме с впечат­лението, че за втори път управ­ляващите искат да ни наз­начат президент, чрез изборни манипулации. В пос­лед­ните години няма нито едни избори, организирани от ГЕРБ, които да не носят хаос в избор­ния процес и основателни съм­нения за дос­товореността на избор­ните резул­тати.

Друг елемент от под­готов­ката за обработ­ката на избор­ните резул­тати също буди недоумение и навежда на мисълта, че отчитането на вота на столичани ще премине фор­мално и ще бъде наг­ласен според нуж­дите и интересите на управ­ляващите.

Смисълът от провеж­дането на всеки един избор е да бъде отчетена волята на суверена, а не да бъдат премерени сили във владеенето на тех­ники и тех­нологии за манипулиране и под­мяна вота на избирателите, заявиха от БСП.