БСП принуди НС да се събере на извънредно заседание

Ден след като депутатите си гласуваха близо 4-седмична вакан­ция, пред­седател­с­т­ващият пар­ламента Димитър Глав­чев бе принуден да нас­рочи извън­редно заседание за петък, 14 октом­ври. Това става, след като в сряда депутатите от БСП много бързо съб­раха 51 под­писа, с които по силата на правил­ника за работа на НС поис­каха извън­ред­ното заседание. Под­пис­ката бе под­к­репена от ДПС. В днев­ния ред на заседанието са включени проек­торешение за отмяна на решението за предиз­бор­ната вакан­ция, както и проек­торешение във връзка с Всеоб­х­ват­ното икономическо и тър­гов­ско споразумение между Канада, от една страна, и Европейс­кия съюз и неговите дър­жави членки, от друга. Пред­вижда се също така провеж­дането на пар­ламен­тарен кон­т­рол.