Румен Радев: Българите трябва да решат искат ли отново зависим президент

Румен Радев: Българите трябва да решат искат ли отново зависим президент

Очакванията и надеждите на хората са свързани с нашата кандидатпрезидентска двойка, категорична е Илияна Йотова

Всеки бъл­гарин трябва да реши дали да има отново президент, който ще бъде зависим от управ­ляващите и от вън­шни интереси, или ще имаме президен­т­ска инс­титуция, която ще се ръководи един­с­т­вено от интересите на хората“. Това заяви кан­дидатът за президент, издиг­нат от Инициативен комитет и под­к­репен от БСП, ген. Румен Радев при посещението си в Ловеч, където се срещна с общес­т­веността от града. По думите му на страната е нужен президент, който има смелост и харак­тер, за да може да казва истината и да отс­тоява интересите на обик­новения бъл­гар­ски граж­данин. „За това има страх от моята кан­дидатура“, категоричен бе той. „Дойде време за промяна, за доб­рото на Бъл­гария. И ние с Илияна Йотова ще бъдем промяната, която ще се случи на 6 ноем­ври“, категоричен бе още той. „Очак­ванията и надеж­дите на хората са свър­зани с нашата кан­дидат­п­резиден­т­ска двойка — Румен Радев и Илияна Йотова“, заяви от своя страна кан­дидатът за вицеп­резидент Илияна Йотова. Тя обясни защо кан­дидатурата на ген. Радев е раз­лична от другите, както и защо ще бъде след­ващият президент на страната с думите: „Той е човек, който показа, че дос­тойн­с­тво и чест не са думи, изп­раз­нени от съдър­жание. Човек, който се е клел в името на родината и който днес иска да положи клетва пред всеки един от нас и пред цяла Бъл­гария. Нека зас­танем зад него и да му дадем шанс не само за да живеем по-добре, но и за да останат децата ни в Бъл­гария, онази Бъл­гария, за която имаме една мечта — да бъде страна за всички, да бъде рав­нос­тоен пар­т­ньор в Европа и да има политици, от които да не се срамуваме. Един от тях е ген. Румен Радев“, заяви кан­дидатът за вицеп­резидент Илияна Йотова.

Обикол­ката на ген. Радев продължи и в Област Пазар­джик. Препъл­нена зала и бурни аплодис­менти с викове „Победа“ пос­рещ­наха кандидат-президентската двойка ген. Румен Радев и Илияна Йотова, издиг­нати от ИК и под­к­репени от БСП, в община Сеп­тем­ври. На срещата присъс­т­ваше и пър­вият инс­т­рук­тор на ген. Радев, който заяви, че няма по-голяма гор­дост от това ученикът да над­мине учителя си. „Много се въл­нувам, като на изпит, защото моят първи инс­т­рук­тор е тук“, каза с усмивка кан­дидатът за президент. Той под­черта, че това не са обик­новени избори, защото страната ни е на кръс­топът. „Това е решителна промяна, пътят към новото, което всички зас­лужаваме и което очак­ват нашите деца, за да останат в Бъл­гария“, под­черта ген. Радев. Той е на мнение, че президен­тът трябва да е обединител между всички инс­титуции, за да се работи за бъл­гар­с­кия народ и за доб­рото на Бъл­гария.

Няма да се крием от проб­лемите. Те трябва да се пос­тавят отк­рито и да се решават. За нас най-важното е интересите на бъл­гар­с­кия народ“, категоричен е ген. Радев. По неговите думи в страната има стабил­ност, както твър­дят, управ­ляващите, но тя е само в нис­ките доходи, без­работицата, лошото здравеопаз­ване и образование.

Ще изис­к­ваме от инс­титуциите да предос­тавят инфор­мация и заедно да намираме решенията за Бъл­гария“. Това заяви кан­дидатът за вицеп­резидент Илияна Йотова пред пъл­ната зала. „Нашето желание е да внесем успокоение. Да имаме независима политика и решенията по проек­тите, от които Бъл­гария може да спечели, да се взимат у нас. Ако беше така, днес щяхме да имаме „Белене“, „Южен поток“ и генерален сек­ретар на ООН“, каза още Йотова. Тя под­черта, че се приемат тайни споразумения и пос­танов­ления на МС, като това за трай­ното засел­ване на миг­ранти у нас, прието през август.„Пред вас стоят хора, които ще работят за сигур­ността на Бъл­гария и на всеки един от вас. Ще работим за това децата ни да останат тук, а не да бягат навън“, допълни тя. „С ген. Радев сме един добър екип. Целите ни са общи и при пър­вите крачки, които ще нап­равим в президен­т­с­т­вото ще бъдем заедно“, посочи Илияна Йотова.

По време на срещите хората изразиха желание да помог­нат по всякакъв начин, за да може ген. Радев и Йотова да станат президент и вицеп­резидент на Бъл­гария. Граж­даните им пожелаха да продъл­жават да бъдат иск­рени, все така кон­к­ретни и отговорни в пос­тавяне на задачите и силни за решаване на проб­лемите. „Ген. Радев ще бъде нашият глас. От това няма по-хубаво — президен­тът да е гласът на народа“, под­черта член на Инициатив­ния комитет.„Там, където другите не могат, ген. Радев и Йотова — могат. Вяр­ваме, че те ще съумеят да опазят и Бъл­гария, както генералът е пазил десетилетия небето.