Добрич рекордьор по закрити училища

От тази учебна година в Бъл­гария има 27 училища по-малко в срав­нение с предиш­ната. Най-много са зак­ритите училища в облас­тите Велико Тър­ново и Смолян, а рекор­дьор в това отношение е Доб­рич, където осем училища вече не работят.

Георги завър­шва осми клас в основ­ното училище в доб­рич­кото село Ляс­ково преди 25 години. Образованието на пър­вород­ната му дъщеря също започва там. Но продъл­жава далеч – в Гер­мания. Около 40 семейс­тва са заминали заедно с децата си, раз­казва репор­таж на „Нова телевизия”.

Емиг­рацията се оказва и основна причина за зат­варянето на училището, което през пос­лед­ната учебна година са завър­шили 15 деца. Днес продъл­жават да ходят на училище, но в съсед­ното село. Там са и част от четиримата учители, които преди са работили в Ляс­ково.

За поредна година намалява и броят на учениците, сочи статис­тиката на Образовател­ното минис­тер­с­тво. Броят на децата, записани от 1. до 12. клас през новата 20162017 учебна година, е 719 405. Това е с над 1000 деца по-малко спрямо броя им през миналата година.