Представиха Инициативния комитет в Благоевград

На прес­кон­ферен­ция, организирана от пред­седателя на Общин­с­кия съвет на БСП Благоев­г­рад — Николай Бош­килов, бе пред­с­тавен със­тавът на Инициатив­ния комитет за под­к­репа на генерал Румен Радев и Илияна Йотова. “Внушават ни, че президен­т­с­ката инс­титуция е изп­раз­нена от съдър­жание. Ние считаме, че Бъл­гария се нуж­дае от коренна промяна и тази промяна би могла да започне с избора на президент. Генерал Румен Радев не е бил политик, не е бил свър­зан с политичес­кото статукво през пос­лед­ните години. Той е човек на честта, който е дал клетва за вяр­ност към родината. Човек, който излъчва чес­т­ност и поч­теност“, заяви пред­седателят на Инициатив­ния комитет в Благоев­г­рад Николай Шуш­ков по време на пред­с­тавянето. Пред­седателят на Облас­т­ния съвет на Национално движение Русофили и член на Национал­ния съвет на БСП — Юлиян Гошев, от своя страна пред­с­тави дек­ларация, с която Движение Русофили се обявява в под­к­репа на кан­дидатите за президент и вицеп­резицент — генерал Радев и Илияна Йотова. “Затова призоваваме членовете на НД РУСОФИЛИ и всички наши съмиш­леници на пред­с­тоящите на 6-ти ноем­ври президен­т­ски избори, да гласуват за генерал Радев за президент и Илияна Йотова за вицеп­резидент на Репуб­лика Бъл­гария“, призова Гошев.