Експерти: България показва признаци на зависимост от Анкара

Експерти: България показва признаци на зависимост от Анкара

Бъл­гар­с­ките власти не защитават нито териториал­ните, нито материални права на нашите граж­дани. Това заяви пред камерите на телевизия Bulgaria ON AIR меж­дународ­ният анализатор Боян Чуков, който комен­тира българо-турските отношения заедно с пред­седателя на Тракийс­ките дружес­тва Красимир Премянов. Чуков е на мнение, че Бъл­гария показва приз­наци, че е зависима от Анкара и уточни, че доб­росъсед­с­тво, за сметка на бъл­гар­с­ките национални интереси, не може да има. Анализаторът призова бъл­гар­с­ката дър­жава официално да поиска изяв­ленията на тур­с­кия президент от пос­лед­ните дни и вън­шно минис­тер­с­тво да покаже реак­ция. Чуков засегна и темата, че тур­с­ките учеб­ници и карти по история, показ­ват голяма част от Бъл­гария като тур­ска. “Обяс­нява се с грешки, които са само в едната посока и са за сметка на бъл­гар­с­ката територия“, добави той. “Докато не се уреди въп­росът с тракийс­ките бъл­гари, винаги ще стои в двус­т­ран­ните отношения. Реак­цията на нашето правител­с­тво трябва да е такова, че на първо място да са интересите на бъл­гар­с­кия народ“, допълни още анализаторът. Според Чуков много от страните, които спаз­ват сан­к­циите, наложени на Рус­ката федерация, са започ­нали да се отд­ръп­ват. „Ердоган каза, че сър­цето му е в онези граж­дани, които живеят извън Тур­ция. Той търси въз­с­тановяване на влиянието на Тур­ция в районите, където се е намирала Осман­с­ката империя. Изказ­ванията му към Западна Тракия се прев­ръщат в тен­ден­ция през годините“, комен­тира от своя страна пред­седателят на Тракийс­ките дружес­тва Красимир Премянов и добави, че тракийс­ките бъл­гари трябва да бъдат обез­щетени, но за жалост страната ни няма позиция, която да защитава нашите интереси. Той също комен­тира сан­к­циите към Русия, като по думите му Бъл­гария е губеща през цялото време. “Никой не е дефинирал интереса на Бъл­гария, в нито една посока“, зак­лючи Премянов.