Мними сътрудници на омбудсмана лъжат пенсионери

Измам­ниците измис­лиха нова схема, за да взимат парите на пен­сионерите. От полицията предуп­редиха за новия тип измама и напом­нят на хората да не се предоверяват на непоз­нати. Служителите на реда в Горна Оряховица са арес­тували 57-годишен рецидивист, оплел в мрежите си 79-годишна жена, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР. Пен­сионер­ката се оплакала в полицията, че на 13 август пред квар­тален магазин я заговорил непоз­нат мъж. Той й обяс­нил, че е пред­с­тавител на омбуд­с­мана и задачата му била да обикаля въз­рас­тни и самот­ноживеещи хора във връзка със смяна на национал­ната валута от лева в евро. В хода на раз­говора измам­никът вмък­нал и офер­тата — ако в момента жената му предаде налич­ните си сред­с­тва, ще получи почти двойно по-висока сума при извър­шения обмен. Тъй като в себе си нямала тол­кова пари, жер­т­вата поканила непоз­натия в дома си. Там освен налич­ните си 160 лв., му предала и златни накити. “Сът­руд­никът“ на омбуд­с­мана и пен­сионер­ката се уговорили в пър­вия работен ден тя да отиде в общината, за да получи еврото. След това гос­тът си тръг­нал. Вечерта жената споделила за случилото се с внука си и раз­б­рала, че е попад­нала в измамна схема. По време на раз­с­лед­ването криминалис­тите влезли в дирите на измам­ника — 57-годишен мъж от видин­с­кото село Дреновец. Той е извес­тен на полицията и многок­ратно осъж­дан, предимно за измами и кражби.