Медици: Българският пациент е унижаван, затова не дарява органи

Медици: Българският пациент е унижаван, затова не дарява органи

1000 пациенти са в лис­тата на чакащите донор­с­тво, заяви проф. Генчо Начев по време на церемонията по отбеляз­ване на 30-годишнината от пър­вата тран­с­п­лан­тация на сърце у нас

Над 1000 пациенти са в лис­тата на чакащите донор­с­тво в Бъл­гария, заяви проф. Генчо Начев по време на церемонията по отбеляз­ване на 30-годишнината от пър­вата тран­с­п­лан­тация на сърце в Бъл­гария. Събитието се със­тоя вчера в Универ­ситет­ска бол­ница “Св. Екатерина“, предаде Нюз.бг.

Повече от 30 тран­с­п­лан­тации са извър­шени в Бъл­гария от началото на годината. В същото време за присаж­дане на органи чакат 1085 души, като огром­ната част от тях имат нужда от бъб­рек. Тези цифри под­реж­дат Бъл­гария на пред­пос­ледно място по брой тран­с­п­лан­тации и пос­ледно по брой донори в цяла Европа.

Проф. Люд­мил Боя­джиев пос­тави по-остро въп­роса защо бъл­гарите не даряват органи. Според него ключов елемент в решението за всеки един кон­к­ретен случай е доверието в сис­темата на здравеопаз­ването, което в момента лип­сва поради наличието на паралелно здравеопаз­ване и бърза помощ.

“Бъл­гар­с­кият пациент е мародер­с­т­ван и унижаван“, заяви проф. Боя­джиев. По думите му така стигаме до парадокса, при който бъл­гар­с­кият донор е един­с­т­веният, който може да умре два пъти.

Той даде пример със случаи в Ловеч, където един път е кон­с­татирана смъртта, след което, за да стане донор пациен­тът бива тран­с­пор­тиран до София, където отново сe диаг­нос­тицира смъртта му.

Според проф. Боя­джиев управ­ляващите пет пари не дават за това, което се случва в медицината, съдейки по лип­сата на пред­с­тавители на здрав­ното минис­тер­с­тво и комисията по здравеопаз­ване в залата за чес­т­ването на годиш­нината.

Той бе категоричен, че за да има модерна медицина у нас е необ­ходима целенасочена дър­жавна политика, при която политиците да слушат медиците, а не обратно.