Български социалисти подкрепиха Валония за СЕТА

Български социалисти подкрепиха Валония за СЕТА

Народ­ният пред­с­тавителот БСП Михаил Миков е изп­ратил писмо на министър-председателя на Валония Пол Маниет и на пред­седателя на групата на социалис­тите в Пар­ламента на Валония Крис­тоф Колиньон, за да изкаже под­к­репата си за решението на бел­гийс­ката провин­ция срещу под­пис­ването на тър­гов­с­кото споразумение между Европейс­кия съюз и Канада — СЕТА, съобщи Фак­тог­раф. „Искам да изразя лич­ния си рес­пект относно високо отговор­ната, силна и смела позиция на правител­с­т­вото на Валония срещу CETA. Мое дъл­боко убеж­дение и раз­биране е, че това е правил­ният път за социалис­тите да защитят интересите на хората срещу глобал­ните кор­порации“, се казва в пис­мото на Михаил Миков. Народ­ният пред­с­тавител от БСП Лява Бъл­гария пише още, че смелите дейс­т­вия, независимо от сил­ния политически и икономически натиск в тези дни на силна тур­булен­ция, са един­с­т­веният въз­можен изход за Европа да остане единна, силна и влиятелна. Припом­няме ви, че на 14 октом­ври Миков за пореден път огласи позицията си за пред­с­тоящото под­пис­ване на СЕТА и припомни, че под негово ръковод­с­тво като пред­седател на БСП през 2015 г. бъл­гар­с­ките социалисти съб­раха 25 хил. под­писа срещу ТПТИ. Георги Пирин­ски пък е един­с­т­веният бъл­гар­ски евродепутат, който се е под­писал под писмо на 88 евродепутати, изп­ратено в под­к­репа на министър-председателя на Валония Пол Маниет, министър-председателя на Федерация Валония-Брюксел Руди Демот, пред­седателя на пар­ламента на Валония Андре Антоан и пред­седателя на пар­ламента на Федерация Валония-Брюксел Филип Курад. Още 18 негови колеги от групата на социалис­тите и демок­ратите са се включили, въп­реки че официал­ната позиция, дек­ларирана от Мар­тин Шулц и Джани Питела, е за под­пис­ване на споразумението с Канада.