2300 ученици са се отказали от училище през 2015 г. заради бедност

През миналата година заради бед­ност и социални причини у нас от училище са се отказали 2300 ученици. Не ги делим по етнически произ­ход, но от училищ­ните дирек­тори знам, че огром­ният процент от тези деца са от ром­с­ката общ­ност, заяви вицеп­ремиерът и минис­тър на образованието и науката Мег­лена Кунева в комен­тар за проекта за стипен­дии за ром­ски ученици, предаде БТА.

Тези стипен­дии са съв­мес­тна инициатива на МОН и на Ром­с­кия образователен фонд, и учас­тието на нашата дър­жава е 40 процента — това са 12 евро или 24 лева от общата сума за стипен­дията от 30 евро, обясни минис­тър Кунева. Останалите сред­с­тва са от Ром­с­кия образователен фонд, който дава пари за стипен­диите. Средно у нас учениците за успех взимат по 35 лева стипен­дия, независимо от етноса им, а таванът е 50 лева, каза Мег­лена Кунева.

Тя съобщи че дър­жавата дава годишно 21 милиона лева за стипен­дии и суб­сидии за ученици. Стипен­диите от 30 евро са за 700 ром­ски ученици в гим­назията и това би било много голям успех, ако са стиг­нали до това ниво на образованието, смята минис­тър Кунева. “Това са ром­ски ученици в 9-и и в 10-и клас, които десет години са полагали усилия и са се борили с бед­ност, с пред­раз­съдъци, изг­радили са харак­тер, борят се със социален и с приятел­ски натиск да се откажат“, комен­тира вицеп­ремиерът.