Прокуратурата поиска имунитета на Делян Добрев

Прокуратурата поиска имунитета на Делян Добрев

Като министър на икономиката, енергетиката и туризма настоящият депутат от ГЕРБ ощетил държавата с 4,5 млн. евро, твърди обвинението

В понедел­ник, 24.10.2016 г., глав­ният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народ­ното съб­рание искане за снемане имунитета на народ­ния пред­с­тавител от ПП ГЕРБ Делян Доб­рев. Според дър­жав­ното обвинение доказател­с­тва, съб­рани от Софийска град­ска прокуратура, сочат за извър­шено от Доб­рев в качес­т­вото му на минис­тър на икономиката, енер­гетиката и туризма прес­тъп­ление умиш­лена без­с­топан­с­т­веност, от което е нас­тъпила щета за НЕК ЕАД в раз­мер на 4 561 697, 27 евро. Деянието е извър­шено умиш­лено, пос­лед­вали са значителни щети и случаят е особено тежък, съоб­щиха от прокуратурата. Според доказател­с­т­вата от раз­с­лед­ването, през 2004 г. „НЕКЕАД провел процедура „Договаряне с обяв­ление“ по реда на Закона за общес­т­вените поръчки с пред­мет „Избор на Архитект-Инженер за изпъл­нение на дей­нос­тите по прог­рамата за финан­сиране и строител­с­тво на АЕЦ “Белене“. Бил изб­ран изпъл­нител „Пар­сънс Иен­дси Юръп Лимитед“ /Парсънс/, в резул­тат на което на 31.01.2005 г. бил сключен договор, с който работата била раз­делена на две фази — „Фаза на раз­витие и договаряне на проекта“ и „Фаза на изпъл­нение на проекта“. На 28.03.2012 г. Минис­тер­с­кият съвет приел решение за прек­ратяване изг­раж­дането на Ядрена цен­т­рала на площадка „Белене“. На 29.03.2012 г. това решение на МС е пот­вър­дено от Народ­ното съб­рание. Въп­реки решенията на Минис­тер­ски съвет и Народ­ното съб­рание за прек­ратяване изг­раж­дането на АЕЦ „Белене“ обаче договорът между „НЕКЕАД и „Пар­сънс Иен­дси Юръп Лимитед“ /Парсънс/ не е бил прек­ратен. „НЕКЕАД продъл­жило плащанията по този договор, като сумата, зап­латена след 28.03.2012 г. на Пар­сънс е в раз­мер на 4 561 697, 27 евро. Това обс­тоятел­с­тво е било извес­тно на минис­тър Делян Доб­рев, който въп­реки вменените му права и задъл­жения не е пред­п­риел как­вито и да е дейс­т­вия за изпъл­нението на пред­ложеното и гласувано лично и от него решение за прек­ратяване изг­раж­дането на Ядрена цен­т­рала на площадка „Белене“, смята дър­жав­ното обвинение. Малко по-късно стана ясно, че Доб­рев сам се отказва от имунитета си.