Ген. Стефан Стефанов: Ще приобщя „Младост“ към културната среда на Столицата

Днес, не по-малко от времето на Въз­раж­дането, е важна ролята на читалищата като средища на духов­ността и бъл­гар­щината. За мен е чест да бъда днес сред вас — хората, свър­зали живота си образованието, кул­турата и науката“, това каза кан­дидатът на БСП Лява Бъл­гария за районен кмет ген. Стефан Стефанов по време на чес­т­ването на Деня на народ­ните будители в читалище „Бъд­нина“ в „Младост — 2“. Ген. Стефанов се ангажира, че като районен кмет ще обнови материал­ната база и ще съдейс­тва за раз­ширяване дей­ността на читалищата в „Младост“, а в кул­тур­ния кален­дар на района да бъде включено тър­жес­т­вено чес­т­вене на Деня на будителите във всички читалища в района. Ген. Стефан Стефанов сподели, че е амбициран като кмет да пос­тигне нов кул­турен облик на „Младост“, като се съх­рани вече пос­тиг­натото и се над­г­ради същес­т­вуващата кул­турна среда. И докато ген. Стефанов говори за кул­тура, неиз­вес­тни ван­дали унищожиха 63 негови хоругви, пос­тавени на стъл­бовете на улич­ното освет­ление по цен­т­рал­ния булевард на квар­тала — “Алек­сан­дър Малинов“. “Изг­лежда кан­дидатурата на ген. Стефан Стефанов доста е уплашила нашите опоненти“, комен­тира лидерът на БСП-София Калоян Пар­гов и се закани да изпол­зва всички законови сред­с­тва, за да установи кои са извър­шителите.