Бай Цветан прави избори

Бай Цветан прави избори

В пос­лед­ните дни ГЕРБ ни залива с образа на Цветан Цветанов в раз­лични житейски ситуации, от които поуката и изводът са едни и същи – под мъд­рото ръковод­с­тво на ГЕРБ процъф­тяваме, а за да продъл­жим да цъф­тим, трябва да гласуваме само за Цецка Цачева. Цветанов се под­с­т­ригва, а щас­т­ливата фризьорка му благодари, че ГЕРБ ни управ­лява тол­кова добре. Цветанов плува 17 дъл­жини в 3 раз­лични стила в басейн, раз­бира се, ремон­тиран от ГЕРБ. Цветанов тича в парка, озеленен от ГЕРБ. Дано до края на кам­панията да не решат да се пох­валят и с рекон­с­т­рук­цията на общес­т­вена тоалетна и да спес­тят лич­ната демон­с­т­рация от страна на зам.-председателя на ГЕРБ. Такава натурална и инфан­тилна кул­тов­щина никой не си е поз­волявал. Ако беше жив Щас­т­ливеца, имаше за какво да пише, заг­лавието е ясно: „Бай Цветан прави избори”… А за милионите бъл­гари, които не вяр­ват в измис­лената хроника на гер­бер­с­ките успехи, е ясно, че далеч от фотообек­тива на властта остават мизер­с­т­ващите пен­сионери и без­работни, хилядите работещи бедни, учените, получаващи по-малко от чис­тачка, села и градове, затънали в раз­руха и нап­лашени от ширещия се битов бан­дитизъм, духов­ната криза и наведената вън­шна политика, гран­диоз­ната коруп­ция и дебелаш­кото самодовол­с­тво на властта. Именно заради тези неща в никакъв случай не трябва да се гласува за самодовол­ниците Борисов и Цветанов и за тех­ния полит­комисар в президен­т­с­т­вото Цачева. Нужно е тук и сега да се гласува за промяна! За доб­рото на Бъл­гария!

Теофан Гер­манов