Канада сваля визите за българи, но с опция да ги възстанови по свое усмотрение

Канада планира да отмени визите за граж­дани на Бъл­гария и Румъния на 1 декем­ври 2017 г., стана ясно от изказ­ване на канад­с­кия минис­тър за миг­рацията Джон Мак­калъм. Припом­няме ви, че докато бел­гийс­ката провин­ция Валония се бореше за клаузи, защитаващи земеделието, кул­турата и икономиката на региона, Бъл­гария и Румъния пос­тавиха като условие за под­пис­ването на Споразумението за свободна тър­говия между ЕС и Канада — СЕТА, само отпадането на визовия режим. Според изяв­лението на Мак­колъм това решение показ­вало, че правител­с­т­вото на Канада пос­тавяло отношенията си с двете страни на по-широка основа. В същото изказ­ване на Мак­колъм обаче става ясно, че Канада си запазва правото да въведе отново визите, ако прецени, че се е засилила тен­ден­цията бъл­гари и румънци да се установяват на нейна територия. „След отмяната на визите Канада ще си запази правото да ги въведе отново, ако се засили значително тен­ден­цията към нередовна имиг­рация от двете страни“, категоричен е Мак­колъм. За съжаление, бъл­гар­с­ката страна не запази правото си да спре дейс­т­вието на СЕТА, ако се окаже, че то вреди на икономиката ни и то при положение, че управ­ляващите у нас не си нап­равиха труда дори да нап­равят един анализ на влиянието на споразумението върху бъл­гар­с­ката икономика. От друга страна, Канада не кон­к­ретизира какво точно означава „засил­ване на тен­ден­цията към нередовна имиг­рация от двете страни“.