Израелският посланик: Винаги ще сме благодарни за спасяването на българските евреи

Бихме нап­равили всичко, по силите ни за Цър­к­вата, която нап­рави тол­кова много за нашия народ. Винаги ще сме ви приз­нателни”, заяви вчера пос­ланикът на Израел у нас по време на среща си с пред­с­тоятеля на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква — пат­риарх Неофит. Тя под­черта, че делото на БПЦ за спасяването на бъл­гар­с­ките евреи и за мобилизирането на бъл­гар­с­ката общес­т­веност в защита на еврейс­ката общ­ност в страната ни има определяща роля за отношенията между двете страни – Израел и Бъл­гария.

По думите й дър­жавата Израел привет­с­тва номинацията на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква за Нобелова наг­рада за мир и че такова отличие за БПЦ би било много силно пос­лание, от което човечес­т­вото днес се нуж­дае, за със­т­радание към страдащите и прес­лед­ваните, и знаково за ролята на Цър­к­вата като фак­тор на мира и раз­бирател­с­т­вото между народите.

Двете страни се съг­ласиха, че омразата е най-ужасния враг на човечес­т­вото и осъдиха злото, което изпол­зва религията, като свое знаме, а същев­ременно потъп­ква всички цен­ности, които са скъпо дос­тояние на нашата цивилизация.