Проф. Дуранкев: Президентът Радев е първата тухла в стената на промяната

Проф. Дуранкев: Президентът Радев е първата тухла в стената на промяната

Досега се кръс­тихме на Брюк­сел, Вашин­г­тон и Бер­лин. Президен­тът Румен Радев е пър­вата тухла в стената на промяната. Не завиж­дам на проф. Гер­джиков, тъй като той трябва да продължи нап­ред с промяната, която е необ­ходима. Това комен­тира пред камерите на Канал 3 икономис­тът проф. Боян Дуран­кев и добави, че трудно се работи с екип, който не поз­наваш, особено след като за някои минис­три има нелас­кави комен­тари заради учас­тието им в други ком­п­рометирани правител­с­тва. “Бих поз­д­равил Кор­нелия Нинова, че бърка в раната на демог­раф­с­ката катас­т­рофа“, добави той и изрази под­к­репата си за идеята на лидера на БСП за без­лих­вени заеми за млади семейс­тва. “Защо демок­ратите взимат 200 000 лева зап­лати и половин милион бонуси? Няма такива хора, който да работят стотици пъти по качес­т­вено от минимал­ната зап­лата!“, под­черта още проф. Дуран­кев. По думите му според сред­ната произ­водител­ност в страната минимал­ната зап­лата трябва да е 1170 лева, ако вземем точ­ните сметки като сред­ната произ­водител­ност на труда спрямо сред­ната в Европейс­кия съюз. “Промяната ще дойде в и Бъл­гария. Вет­ровете задухаха. Народът няма да се примири с коз­метични промени“, каза още проф. Боян Дуран­кев. “Много от чуж­дите инвес­титори в Бъл­гария са кър­лежи в тялото на страната и смучат кръв. Идват да печелят и да изнасят парите. Как през 1944 страната стана водеща икономика? С труда на целия народ! Сега работим за шепа олигарси“, комен­тира още икономис­тът. Според проф. Дуран­кев на страната ни е нужен „бъл­гар­ски Тръмп с нокти на Путин“.