Край на листите на чакащите за прием в болница

Край на листите на чакащите за прием в болница

Клинични пътеки, които са прекалено оборотни и смятани за печеливши, няма да могат да изтърбушат бюджета на НЗОК, каза здравният министър Илко Семерджиев

270 милиона лева повече за бол­ниците са пред­видени в бюджета на здрав­ната каса за тази година, съобщи ресор­ният минис­тър Илко Семер­джиев по БНТ.

Той съобщи, че се пред­вижда въвеж­дане на нови правила за раз­п­лащане с бол­ниците. Те няма да имат месечни лимити. Така според Семер­джиев няма да се налага пациен­тите да чакат с месеци за прием в бол­ница.

Вместо с твърди месечни лимити от първи април бол­ниците ще раз­полагат с прог­нoзни тримесечни бюджети.

“Тримесечен прог­нозен бюджет с буферен механизъм от 3% върху 400 млн. лева означава, че на прак­тика ние няма да имаме лимитиране на бол­нич­ната помощ. Или ако има, то ще е съв­сем малко. Преодолели сме един огромен и тежък механизъм, който същес­т­вуваше от админис­т­ратив­ното решение миналата година“, обясни здрав­ният минис­тър

Новите правила според Семер­джиев ще осигурят баланс в сис­темата. Очаква се промяната да сложи край на лис­тите на чакащите за прием в бол­ница. Пред­видени са и 20 милиона лева повече за лич­ните лекари. Гот­вят се и промени, които ще ограничат ненуж­ния прес­той в бол­ница. Пациент, който е влязъл за изс­лед­ване, ще може да си тръгне същия ден. 

През тази година ще има промяна по отношение на обемите и цените на клинич­ните пътеки. Клинични пътеки, които са прекалено оборотни и смятани за печеливши, в крайна сметка няма да могат да изтър­бушат бюджета на Касата, защото на три месеца ще се включва режимът за регулация.

“Има хиляди пациенти, които ненужно лежат в бол­ници и касата излишно плаща прес­тоя им. Пациен­т­с­ките организации и тази година нас­тояваха да отпад­нат много клинични пътеки за прос­ледяване на хронични заболявания, по които се правят процедури, които отнемат няколко часа. Въп­реки че сиг­налите са от години, от касата не смятат, че оптимизирането на раз­ходите е техен проб­лем“, посочи минис­търът.