Бившият ректор на Медицинския университет в София отива на съд

Бив­шият рек­тор на медицин­с­кия универ­ситет Ваньо Митев отива на съд. Прокуратурата е внесла обвинителен акт срещу него и бив­шия главен сек­ретар Алек­сей Алек­сеев, обявиха от прокуратурата.

Раз­с­лед­ването започна по одит от МОН.

Алек­сей Алек­сеев отива на съд за пет неиз­годни сделки за 245 000 лева. Освен това близо 150 студенти са записани без да положат изпит по биология и химия. Те плащали много по-малко за обучение и така нас­тъпила щета за около 1 100 000 лева, каза говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Алек­сеев се е раз­поредил с 46 000 лева, които били за рек­лама в Лон­дон.

Ваньо Митев съз­нателно сключил неиз­годна сделка за 29 000 лева. Тя е за договор за правна помощ. Освен това допус­нал студен­тите, които са плащали по-малко.

Алек­сеев имал пъл­номощно да под­писва договори от името на МУ.

По повод казуса със замес­т­ник глав­ния прокурор Борис­лав Сарафов, от когото се оплака следовател, Арнаудова заяви, че е получен сиг­нал от девет следователи от Национал­ната след­с­т­вена служба. Той е изп­ратен до дирек­тора на национал­ното след­с­т­вие Евгени Диков, а от своя страна глав­ният прокурор е раз­поредил проверка от две етични комисии. Тази проверка не е прик­лючила, каза Арнаудова.