Кметът на Тополовград напусна листата на новата партия на Радан Кънев

Кметът на Тополов­г­рад, който бе кан­дидат за народен пред­с­тавител в лис­тите на новата фор­мация на Радан Кънев — Нова Репуб­лика, в облас­тите Хас­ково и Бур­гас, Божин Божинов, подаде заяв­ление в РИК за заличаване на името му от лис­тите. Божинов реши да се оттегли от избор­ната над­п­ревара заради пуб­лични реак­ции по повод негови изказ­вания в медиите преди 3 години. „Под­дадох се на емоция и отидох в Крим, за да пред­ложа убежище на бъл­гарите там“, обясни Божинов и добави, че никога не е бил доб­роволец, нито е учас­т­вал във военни дейс­т­вия, как­вито заг­лавия се появиха в някои медии. Политичес­кият съвет на Нова Репуб­лика благодари на Божин Божинов.