Ще бъдем активен и честен председател на Съвета на ЕС, категорична е Деница Златева

Бъл­гария ще зас­тане начело на дебата в Европейс­кия съюз в ключов момент за бъдещето на Обединена Европа. Готови сме да бъдем активен и чес­тен пред­седател на Съвета на ЕС и да фокусираме усилията си върху тези политически приоритети, които ще донесат най-голяма добавена стой­ност за дър­жавите членки. Това заяви вицеп­ремиерът по под­готов­ката на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС2018 Деница Златева в Братис­лава, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Служеб­ният вицеп­ремиер беше на работно посещение в Словакия, където проведе кон­сул­тации по въп­росите на под­готов­ката за Пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС с пъл­номощ­ника на правител­с­т­вото на Словаш­ката репуб­лика за пред­седател­с­т­вото на ЕС Иван Кор­чок. „Фор­мулирането на национална политическа прог­рама, която да внесе отличим бъл­гар­ски принос в стратегичес­ките приоритети в днев­ния ред на Европейс­кия съюз, е наша пър­вос­тепенна цел“, заяви Златева. Двете страни обмениха добри прак­тики по раз­лич­ните нап­рав­ления на под­готов­ката на Бъл­гария — логис­тика, инф­рас­т­рук­тура, комуникационна и кул­турна прог­рама и прием­с­т­веност в политичес­ките приоритети на Словакия, която пред­седател­с­тва Съвета през 2016 г., и на Бъл­гария. Фокус беше пос­тавен и върху въп­росите на сигур­ността.