Петър Николов на 80 години

Петър Николов на 80 години

Вид­ният бъл­гар­ски общес­т­веник, ветеран на кооператив­ното движение и верен читател и приятел на в. „Земя” Петър Николов навър­шва днес 80 години.

Той има огромен принос за раз­витието на област Михай­лов­г­рад (днес Мон­тана), където е работил като първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на БКП. Десет години е оглавявал Съюза на земедел­с­ките кооперации, отдавайки сили в бит­ката за запаз­ването на изкон­ната бъл­гар­ска кооперативна традиция и за социално-икономическото съживяване на селата у нас. Избиран е за кандидат-член на ЦК на БКП и за народен пред­с­тавител.

ЗЕМЯ чес­тити юбилея на Петър Николов и му пожелава здраве, къс­мет и твор­ческа енер­гия.


Поз­д­рав към юбиляра чрез редак­цията на ЗЕМЯ изп­рати пред­седателят на Национал­ния съюз на земедел­с­ките кооперации в Бъл­гария Явор Гечев. В поз­д­равител­ния адрес се казва: „Приемете моите най-искрени пожелания по случай 80-годишния Ви юбилей. Вашият дълъг жиз­нен път на съзидател и общес­т­веник ми дава повод да изразя своята лична, и тази на национал­ната ни организация, приз­нател­ност за Вашите зас­луги и неоценим принос като дъл­гогодишен пред­седател на Национал­ния съюз на земедел­с­ките кооперации в Бъл­гария. За неговото изг­раж­дане и раз­витие, за налагането на чес­тни отношения и великолеп­ните съвети, без които работата ни би била много по-тежка”.

: ***

Чес­тит юбилей!

Изявен младежки, пар­тиен, кооперативен и общес­т­вен деец и пламенен пат­риот.

Гор­деем се с твоя самоот­вер­жен и пол­зот­ворен труд в името на Бъл­гария!

Въз­хищаваме се от твоята чес­т­ност, прин­цип­ност и без­п­ределна отдаденост на социалис­тичес­кия идеал.

С много обич и приз­нател­ност ти пожелаваме крепко здраве и сас­т­ливо дъл­голетие!

Донка, сем. Еврови, сем. Щопка, другари и приятели.