Дора Янкова: Селата за изоставени, всичко е насочено към градовете

Селата са изос­тавени, всички икономически механизми са насочени към големите градове. Няма я грижата за човека и отношението към мал­кия и среден биз­нес. Дър­жавата трябва да се намеси активно. Това заяви водачът на лис­тата за народни пред­с­тавители на „БСП за Бъл­гария“ в Смолян Дора Янкова по време на среща с жителите на село Славейно, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. Хората там са гневни за без­хаберието към селата и че са оставени на произ­вола. Дора Янкова припомни, че пър­вият голям удар срещу пен­сиите беше нанесен от Иван Кос­тов. “Стопан­с­т­вото на страната през неговото управ­ление беше продадено на без­ценица и така няма кой да пълни социал­ните фон­дове. Затова ние от коалиция “БСП за Бъл­гария“ каз­ваме първо е икономиката, после политиката. Очак­вам да събудим надеж­дата на родоп­чани, че има и по-добро и че политиката може да бъде обър­ната към хората, които имат огромни проб­леми“, зак­лючи водачът на лис­тата.