Красимир Янков: ГЕРБ създаде небивал хаос в МВР

Красимир Янков: ГЕРБ създаде небивал хаос в МВР

Водачът на листата на левицата покани Цветан Цветанов на дебат за проблемите в сектор „Сигурност”

Визитка: Красимир Янков е роден през 1974 г. В Стара Загора. По образование е икономист. Работил е Като начал­ник на Кабинета на минис­търа на икономиката и енер­гетиката, облас­тен лидер на БСП в мор­с­ката столица, член на Изпъл­нител­ното бюро на левицата от 20122015 и от 2016 г. Депутат в 42-то, 43-то НС, а за 44-то НС води лис­тата на социалис­тите в Доб­рич.

Ако се реализира идеята за Европа на две скорости, това ще пов­лияе и на сигур­ността на страната ни. Това заяви водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” в Доб­рич Красимир Янков в студиото на Бъл­гария он еър, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. Той под­черта, че Бъл­гария е под бежан­ски натиск от 2013 г., а сред­с­т­вата, с които се хвалят от ГЕРБ, дадени от ЕК за справяне с проб­лема, са отпус­нати едва 2016 г. „Ние сме вън­шна граница на ЕС, но не видяхме солидарна Европа по време на пър­вия натиск.”, обясни той. Янков заяви, че в рам­ките на второто управ­ление на ГЕРБ имаме огромни пробойни в сигур­ността по границата ни с Тур­ция и не е имало план за противодейс­т­вие и ангажиране на всички инс­титуции. Той припомни, че на заседание на КСНС пред 2015 г. е взето решение за със­тавяне на план, но такъв не е бил реализиран. Социалис­тът допълни, че съоръжението по границата с Тур­ция все още не е готово. „Румяна Бъч­варова сама призна, че не може да обез­печи като ръководител на силовото ведом­с­тво защитата и охраната на дър­жав­ната граница. Голяма част от нелегално пребиваващите у нас са залавяни на вън­шна граница, опит­вайки да напус­нат страната ни”, припомни той.

Янков под­черта, че зад всички решения на ГЕРБ в сек­тор сигур­ност стои само и един­с­т­вено Цветан Цветанов — като минис­тър на вът­реш­ните работи в пър­вия кабинет на Борисов и шеф на вът­реш­ната комисия в НС във втория. „Той трябва да учас­тва във всеки дебат и да обясни: Защо се съз­даде такъв хаос в МВР? Защо за 2 години се променя 3 пъти законът за МВР? Защо не се нап­рави план за противодейс­т­вие? Каня го на дебат, когато и където поиска”, комен­тира водачът на левицата за Доб­рич.

Красимир Янков поясни, че като методи за справяне с бежан­с­ката криза в прог­рамата на БСП е записано – ефек­тивна гранична полиция, наз­начаване на нови 1000 щата за осигуряване на охраната на дър­жав­ната ни граница; спиране на коман­дироването на охранителна полиция от вът­реш­ността на страната; да има специално оборуд­ване за охраната на границата ни; ангажиране на всички служби по противодейс­т­вие на тези, които са проник­нали нелегално в страната ни.

Красимир Янков заяви, че проб­лемът с битовата прес­тъп­ност е много голям и решаването му трябва да бъде приоритет в работата на МВР. Кан­дидатът за народен пред­с­тавител припомни, че заради задъл­бочаване на проб­лемите едва в края на ман­дата, екс­минис­тър Румяна Бъч­варова прави пред­ложение и е била приета тримесечна прог­рама, залагаща на същите мерки. Янков под­черта, че недоком­п­лекта в МВР е голям – около 6 хил. души и трябва да се бъде попъл­нен. 

Водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Доб­рич под­черта, че докато Цветанов е водещата фигура в ГЕРБ в сек­тор “Сигур­ност“ и изпол­зва МВР за политически реп­ресии, няма как да бъдат решени проб­лемите на сек­тора и на бъл­гар­с­ките граж­дани, като противодейс­т­вие и превен­ция. „Когато имаме стратегическо договаряне между отдел­ните пар­тии как да работят служ­бите и МВР, ще успеем да нап­равим работеща дър­жава. За това трябва да има и ком­петен­тни лица, а не такива като Румяна Бъч­варова, Цветан Цветанов”, каза още той.

По повод събития от пос­лед­ните дни в Тур­ция, Янков се обяви категорично против опити за намеса от страна на тур­с­ката дър­жава в пред­с­тоящите пар­ламен­тарни пред­с­рочни избори у нас. „Проб­лемът трябва да се реши с диалог между двете дър­жави, но трябва да има остра реак­ция на вън­ш­ния минис­тър и дър­жав­ните инс­титуции. Изяв­ленията такива, как­вито стигат до нас, говорят за опит за намеса”, заяви Красимир Янков.