България се срина от 48-о на 63-о място в света

Русия втора сред най-влиятелните страни, според престижна класация

Русия влезе в трой­ката на най-влиятелните и силни страни по света според вер­сията на списание US News & World Report, съоб­щава ТАСС. Русия се нарежда на второ място, отс­тъп­вайки само на САЩ. На трето място е Китай. Чет­върти и пети са Великоб­ритания и Гер­мания, сочи проуч­ването. 

Според изданието след САЩ, именно Русия и Китай „се въз­п­риемат като най-могъщите страни и влизат в чет­вор­ката на дър­жавите с най-голям военен бюджет”. За основа за съз­даването на рей­тинга са пос­лужили резул­татите от допит­ване сред 21 300 души от 36 страни по света. 

По показателя „сила и влияние” Бъл­гария се нарежда на 76-то място. Само с едно място пред нас е съсед­ката ни Румъния. Унгария се нарежда на 73-то място. Други наши съседки – Гър­ция и Сър­бия, се нареж­дат съот­ветно на 49-о и 46-о място. 

Съоб­щава се, че званието най-добрата страна в света е получила Швей­цария. Оцен­ката е била нап­равена по девет критерия, като туризъм, иновации, социална сфера, кул­тура, темп на рас­тежа на икономиката, въз­мож­ности за биз­нес, общ жиз­нен стан­дарт, сила и влияние, а също и историческо нас­лед­с­тво.  На пос­лед­ните места се нареж­дат Алжир, Иран и Сър­бия. В тази класация Бъл­гария се нарежда на 63-о място. Канада, Великоб­ритания, Гер­мания, Япония, Швеция, САЩ, Авс­т­ралия, Фран­ция и Нор­вегия запъл­ват пър­вата десетка.

През 2016 г. Гер­мания заемаше първо място, а през тази година се свлече до чет­върто място. САЩ пък заемаха чет­върта позиция през миналата година, сега проуч­ването ги пос­тавя на седма позиция.

Русия заема 27-о място, а Гър­ция е най-близо до върха от бал­кан­с­ките страни, тъй като е позиционирана на 29-о място.

Пред Бъл­гария са дър­жави като Саудит­ска Арабия, Виет­нам, Тур­ция, Египет, Шри Ланка, Миан­мар и други.

Румъния е на 58-о място. Страната ни през 2016 г. е заемала 48-о място от 60 дър­жави. ЗЕМЯ припомня, че в годините преди началото на прехода от 1989 година класациите на ООН ни нареж­даха на 2728-о място в света по индекс на човеш­кото раз­витие, докато днес сме около 60-о място.