59 млн. лв. повече за образование, но орязаха парите за сигурност в училищата

Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката пред­лага две нови национални прог­рами за допъл­нително финан­сиране на предучилищ­ното и училищ­ното образование през 2017 г.

От МОН съоб­щиха, че се пред­вижда дофинан­сиране на предучилищ­ното и училищ­ното образование с 59 500 000 лв. за тази година, като сред­с­т­вата са с 9 млн. лв. повече от миналогодиш­ните. Общо 11-те прог­рами ще бъдат пред­ложени на Минис­тер­ски съвет след общес­т­вено обсъж­дане. Новите прог­рами са „Раз­витие на сис­темата на предучилищ­ното образование“ с бюджет 400 000 лева и „Обучение за ИТ кариера“ с бюджет от 270 000 лв.

Шест милиона лева повече са пред­видени по прог­рама „Оптимизация на училищ­ната мрежа“ за обез­щетения на учители и пер­сонал, пен­сионирани и сък­ратени при зак­риване и обединяване на училища. Пред­виденият за това бюджет е 30 717 000 лева.

1 500 000 лв. са пред­видени по прог­рамата “Съз­даване на дос­тъпна архитек­турна среда и сигур­ност в училище“, като сред­с­т­вата по нея са намелени спрямо миналата година. Тогава са въз­лизали на 2 млн. лв.

Меж­дув­ременно син­дикати алар­мираха, че се задава национална криза, свър­зана с лип­сата на квалифицирани кадри, които да желаят да работят в образовател­ната сис­тема.

“Скоро в много класни стаи ще видим тъж­ната кар­тина на ученици без учители — духовни водачи и будители, творци и вдъх­новители. Без­с­порно това ще доведе и до огромна липса на квалифицирани кадри във всички сфери на живота и във всички бран­шове“, се посочва в позиция от Син­диката “Образование“ към КТ “Под­к­репа“, озаг­лавена “За цен­нос­тите и агресията в бъл­гар­с­кото училище“.

Според син­диката са необ­ходими спешни мерки, които от десетилетия се нег­лижират — на първо място трябва да има “незабавна промяна в новия образователен закон и в прилежащите наредби“.

Те пред­лагат да се организират “неделни училища за родители, които са абдикирали от родител­ски кон­т­рол и задъл­жения — по холан­д­с­кия модел“. Учителите и дирек­торите да имат “дис­цип­линарни лос­тове, с които да противодейс­т­ват на агресив­ните и хиперак­тивни ученици“, се посочва още в позицията.