Вицепрезидентът: България трябва да бъде важен международен фактор за стабилността

Вицепрезидентът: България трябва да бъде важен международен фактор за стабилността

Гласувах Бъл­гария да бъде важен меж­дународен фак­тор за стабил­ността на цялата тази част на Европа, защото виж­дате, колко е сериозна ситуацията около нас. Ако се обър­нете наляво или надясно, ще видите, че Бъл­гария в момента е един­с­т­вената стабилна дър­жава. Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, след като гласува, цитирана от БГНЕС. „Гласувах за проев­ропейска Бъл­гария, която ще има своя силен глас и за бъдещата тран­с­фор­мация на Европа“, добави вицеп­резиден­тът. Относно преферен­циал­ното гласуване, Йотова каза, че харесва лис­тата, за която е гласувала такава, как­вато тя е под­редена. Относно това дали не е била твърде ожес­точена предиз­бор­ната кам­пания, Йотова каза, че определено е зад­минато някакво ниво, което може би е, защото е имало други избори в страната, политичес­кият градус е бил твърде висок. „Надявам се от утре, когато завърши тази нап­рег­ната нощ, да се събудим по-разумни“, допълни тя.