Жельо Бойчев: Ще отстояваме ангажиментите си от кампанията и в 44-то НС

Жельо Бойчев: Ще отстояваме ангажиментите си от кампанията и в 44-то НС

Очак­вайте от БСП в 44-ото Народно съб­рание да продължи да раз­вива ангажимен­тите и позициите, отс­тоявани в кам­панията. Това каза говорителят на БСП Жельо Бой­чев в интервю за Аген­ция „Фокус“ по повод пър­воначал­ния прочит на резул­татите от пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори. „Това, което можем да нап­равим оттук нататък е да бъдем пос­ледователни и прин­ципни в поведението си. Вижда се, че това се оценява от избирателя и той дава своето доверие“, каза говорителят на БСП. По думите му това е вер­ният път и корек­т­ното и чес­тно поведение към тези хора, които са дали доверието си на БСП. „Не очак­вайте от БСП по време на предиз­борна кам­пания да говори едно, а след това в пар­ламента да търси друг тип поведение и под­ход“, комен­тира Жельо Бой­чев. Той посочи, че след като не са спечелили изборите, е очевидно, че не са си свър­шили работата дос­татъчно добре. „Сега е въп­рос на време да видим всички данни, раз­рези и да видим къде е могло да бъде нап­равено повече и по по-различен начин“, комен­тира той. На въп­рос с кои пар­тии от 44-ото Народно съб­рание, БСП би се коалирала, Бой­чев обясни, че този въп­рос в момента не е на дневен ред. „Има политическа сила, която е спечелила изборите и отговор­ността за със­тавяне на правител­с­тво е в нейни ръце“, комен­тира говорителят на БСП и добави, че тепърва пред БСП ще има дос­татъчно въз­мож­ности и ако пар­тията продължи по пътя, по който е тръг­нала, рано или късно ще бъде водеща политическа сила. По думите му вътре в пар­тията от има самочув­с­т­вие от резул­тата. „Да имаш под­к­репата на близо 1 млн. избиратели не е малко. Голяма отговор­ност е оттук нататък да я раз­виваш и съх­раняваш. Не мога да скрия, че имаше и очак­вания желанието за промяна в дър­жавата и това, че БСП го олицет­ворява да бъде изразено по по-ясен начин“, комен­тира Жельо Бой­чев. Той отчете, че БСП е един­с­т­вената политическа сила, която удвоява своя резул­тат. По думите му пар­тията има осезаем ръст на доверие спрямо миналите пар­ламен­тарни избори. „Ако нап­равим съпос­тавка със ситуацията, която беше в пар­тията само преди една година се наб­людава некол­кок­ратно повишаване на доверието. Искахме едно по-категорично изразено желание за промяна в страната“, комен­тира още говорителят на БСП.