Антифашисти алармират за гавра с паметта на Гео Милев

Антифашисти алармират за гавра с паметта на Гео Милев

Тези дни върху фасадата на сградата на Драматич­ния театър “Гео Милев“ в Стара Загора беше мон­тирана мемориална плоча, която почита паметта на осъдените на смърт от Народ­ния съд през 1945 г. хора, извър­шили прес­тъп­ления срещу учас­т­ници в антифашис­т­ката съп­ротива в Бъл­гария». Това се казва в позиция на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз. БАС в Стара Загора и Общин­с­кия съвет на БСП изп­ратиха дек­ларацията си до президента, министър-председателя и глав­ния прокурор. Те са категорични, че не може да има дав­ност и опрощение за убийс­тва, злодеяния и изтезания на антифашисти от фашизирани военни и полицаи.

Според протес­тиращите плочата под­меня решенията на Народ­ния съд и споразуменията между страните победителки — СССР, САЩ и Великоб­ритания, според които винов­ниците за вой­ната и изс­тъп­ленията срещу антифашис­тите трябва да бъда съдени.

В дек­ларацията недовол­ните изразяват дъл­боко въз­мущение и от факта, че плочата е помес­тена на фасадата на сградата на Драматич­ния театър “Гео Милев“. Според тях днес подобно деяние оск­вер­нява сградата на която и да е инс­титуция на кул­турата, в която и да е страна на света.

“Кощун­с­тво е и спрямо пат­рона на Старозагор­с­кия театър Гео Милев — поета, преводача, интелек­туалеца със световно приз­нание, “изчез­нал без­с­ледно“ във фашис­т­ките мазета заради граж­дан­с­ката си и антифашис­тка позиция по волята на палачите“, пише в дек­ларацията.

От БАС и БСП се позоваха и на думите на друг велик бъл­гар­ски писател — “…трябва ли отново да припом­няме страш­ните думи на писателя Антон Страшимиров за фашис­т­ките злодеяния “Клаха народа си, както и тур­чин не го е клал“?“.

Според под­писалите се в дек­ларацията мемориал­ната плоча с нищо не помага за справед­ливото въз­мез­дие за извър­шени фашис­тки прес­тъп­ления, както и за почитане на човешка памет.

Плочата пред­с­тав­лява “нова бразда в раз­делението на и без това разединеното ни по много причини общес­тво у нас днес“, пише в дек­ларацията.