Иван Илчев: Ще подпиша всяка диплома на випуск 2009

Ще под­пиша всяка дип­лома на випуск 2009, която ми донесат, обеща бив­шият рек­тор на Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“ проф. Иван Илчев пред БНР.

Припом­няме, „Нова телевизия” съобщи, че хиляди дип­ломи за висше образование от 2009 г. са невалидни. Бив­шите вече студенти раз­бират за това, едва когато им се наложи да легализират докумен­тите си, за да се реализират в чуж­бина.

Обаче в съоб­щение до медиите универ­ситетът увери, че издадените през 2009 г. дип­ломи са валидни.

“Когато станах рек­тор се оказа, че трябва да полагам към 18 хиляди под­писа всяка година, което е невъз­можно. Опитахме да се борим със сис­темата по закон­ния начин. Нищо не стана, макар че ставаше въп­рос за промяната на две думи“, каза Илчев.

Всички под­писи на рек­тори се съх­раняват в МОН и ако след години трябва да се провери дали една дип­лома е истин­ска, се отваря архивът, обяви от своя страна служеб­ният минис­тър на образованието проф. Николай Ден­ков, който комен­тира темата в предаването “Неделя 150“. Според него това е един­с­т­веният подобен случай сред 37 дър­жавни и 14 час­тни ВУЗ-а у нас.

Меж­дув­ременно изпитите за вход в Софийс­кия универ­ситет вече са по нови правила. Вчера стотици се явиха на теста по бъл­гар­ски език и литература, който вече е раз­делен на модули.

Темите по литература отиват в историята. За първи път от тази година кандидат-студентите се явяват на изпит от две части — тест с 50 въп­роса и есе. Мак­симал­ният брой точки е 10070 от теста и 30 от есето. Ако зрелос­т­никът откаже да пише по темата на есето, няма да получи никакви точки дори да е отговорил правилно на всички въп­роси от теста.

Изпитът е генерална репетиция за матурата по бъл­гар­ски език и литература, която от тази година също е раз­делена на модули.