БСП: Минаха изборите и Борисов ни сурвака с 30% по-високи цени

БСП: Минаха изборите и Борисов ни сурвака с 30% по-високи цени

Винаги сме се борили и ще продължаваме да се борим за справедлива България, заяви Валери Жаблянов

Тряб­ваше да минат изборите и Борисов сур­вака бъл­гарите с 30% увеличение на цените. Това е лицемерие, заяви изб­раният за народен пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ Валери Жаб­лянов в сут­реш­ния блок на Нова телевизия, съоб­щиха от прес­цен­търа на Национал­ния съвет на БСП. Той под­черта, че Борисов е бил премиер, когато КЕВР е намалила цената на газа зимата и сега извед­нъж ги увеличават с 30%, за да увеличат всички други цени. Според него тази цена по никакъв начин не отразява пос­къп­ването на самото гориво, а трябва да пок­рие загубите на дър­жав­ното дружес­тво „Бул­гар­газ“, което е в ужасно финан­сово със­тояние. Жаб­лянов попита кой носи отговор­ност за него и посочи, че от „Бул­гар­газ“ се краде. „Може ли някой да обясни дефицита на това дружес­тво? В предиш­ния пар­ламент имаше комисия, която се занимаваше с теж­кото със­тояние на енер­гетиката и пред­седател беше Валери Симеонов. Къде е той сега да обясни защо се увеличават цените?“, продължи с въп­росите народ­ният пред­с­тавител.

Според него промяната не е била въз­п­риета от по-голямата част от хората. „Бъл­гария не е под­гот­вена. Искаме да се промени нашият живот, но да не се променя икономичес­кият модел в страната. Искаме нещата да си бъдат така, както всеки ден около нас, но да отидем на друго качес­т­вото на живот. Много трудно ще стане това“, категоричен е депутатът от левицата. Но е на мнение, че няма да мине много време и условията за промяна ще се появят.

Валери Жаб­лянов бе категоричен, че моделът „Борисов” катас­т­рофира и даде пример със срива в средно образование в резул­тат на закон, приет от ГЕРБ. „След като те обявиха, че образованието е приоритет, дали ще продъл­жат да налагат закона, който приеха, като е ясно, че всички учители са против него, или ще се опитат по някакъв начин да го коригират. Но тогава трябва да имат сила да излязат и да кажат, че са сгрешили“, комен­тира той.

По повод работата на служеб­ното правител­с­тво Валери Жаб­лянов комен­тира: „Беше фор­мално изпъл­нена, съдър­жателно незадоволителна и най-важното – премиерът беше изк­лючително неубедителен в отношенията Бъл­гария – Тур­ция. Дори смятам, че правител­с­т­вото в това отношение се провали, Вън­шно минис­тер­с­тво — също“.