Социолог: Видяхме нова, реформирана БСП, която удвои резултата си

Има добри пред­пос­тавки бързо да се съз­даде правител­с­тво в рам­ките на 23 сед­мици. Това комен­тира за Радио „Фокус“ социологът Кънчо Стой­чев. Според него, изк­лючен е вариан­тът за „широко правител­с­тво“. „Двете първи пар­тии получиха прекалено голям резул­тат. Те получиха заедно едва ли не три чет­върти от пар­ламента. На този етап няма да бъде въз­можно да се прави „широко правител­с­тво“, кол­кото и да би било полезно. Остава ГЕРБ и Пат­риотите да нап­равят правител­с­тво. Кол­кото до пред­ложенията на Веселин Марешки, той не е в със­тояние да прави такива, защото с неговия резул­тат може евен­туално да изчака някой да го покани, но да инициира как­вото и да било, това ми се вижда несериозно“, посочи Кънчо Стой­чев. 

По думите му огромен успех бележи БСП – удвояване на депутат­с­ките места. „Това е една нова БСП, коренно рефор­мирана, с нов начин на под­биране на ръковод­с­тво, ман­дат­ност на учас­тието в пар­ламента, ман­дат­ност на лидера, с пряк избор на лидера“, допълни Кънчо Стой­чев. Той посочи, че национал­ната сигур­ност, охрана на границата и недопус­кане намесата на Тур­ция във вът­реш­ните ни работи трябва да са ключов приоритет на новия пар­ламент. Други приоритети са демог­раф­с­ката криза и образованието. Стой­чев определи ултиматума на Слави Трифонов за промените в избор­ното законодател­с­тво като безоб­разие. Ще има някакви промени в избор­ното законодател­с­тво, но няма как Пат­риотите да приемат вариант за мажоритарна сис­тема в два тура, как­вато няма никъде в Европа, каза още Стой­чев.