Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Дирек­торът на Цен­търа за стратегически изс­лед­вания и бивш заместник-министър на отб­раната Симеон Николов алар­мира, че съседна Тур­ция се готви за широкомащабна пропаг­н­дна война, съобщи Фрог­нюз. Екс­пер­тът под­чер­тава, че тя ще се раз­п­рос­тре в глобален мащаб, а не само в мюсюл­ман­с­кия, свят свидетел­с­тва фак­тът, че от април започва излъч­ване ТV A News на анг­лийски език с корес­пон­денти в 175 страни и 1000 сът­руд­ници, 7 регионални бюра в Тур­ция, пред­с­тавители в 81 региона и очак­вана пуб­лика като начало от 1 милиард души.

Всеки комен­татор, който твърди, че след референ­дума в Тур­ция нещата ще се успокоят, е силно наивен. Нито ще спрат процесите срещу жур­налисти, професори, депутати, нито ще спре прочис­т­ването в Източна Тур­ция. В Европа през 4A Satellitt, а в САЩ през Pay-TV . Какъв ресурс само е бил необ­ходим! Иди се оправ­давай, че Тур­ция погазва кон­с­титуцията ни, като организира изборен туризъм! Ще учат ЕС на демок­рация, въп­реки въвеж­дането на смър­т­ното наказание. Ще мобилизират милиони мюсюл­мани, предуп­реж­дава специалис­тът по национална сигур­ност.